Проект „Образование за утрешния ден“

Повишаването на дигиталната компетентност и умения на учениците се реализира под формата на извънкласни дейности:
клуб „Компютърен свят“ за учениците от І клас и клуб „ИТ свят“ за учениците от ІІ клас, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.
Участниците в допълнителните занимания придобиват базови и ключови дигитални умения за данни и информация, създаване на дигитално съдържание, комуникация и сътрудничество, решаване на проблеми, информационна сигурност.
Учениците работят в дух на сътрудничество и взаимопомощ.