Прием в 1-ви клас

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

Първи клас

За своите най-малки ученици в І-ви клас през новата учебна 2024-2025 година, ние предлагаме:

Интерактивна образователна среда

 • Учебните стаи са оборудвани с интерактивни дъски и проектори, с които учениците работят с удоволствие и желание
 • Изградена е база, основаваща се на съвременно образователно обзавеждане

Урочна дейност

 • Прилагане на иновативни методи в учебния процес за по-цялостно възприемане и затвърждаване на урочните единици
 • Визуализация на учебното съдържание
 • Практически дейности
 • Учене чрез правене и преживяване
 • Дискусии и споделяне

Целодневна организация на учебния ден

 • Стаи за дейности с библиотека, занимателни и образователни игри „Учим докато играем“
 • Кабинет за ресурсно подпомагане
 • Медицински кабинет
 • Съвременна спортна площадка за активен отдих
 • Столово хранене
 • Безплатна закуска
 • Забавни разнообразни занимания: природолюбителска дейност, конструктивно-техническа дейност, предприемаческа дейност, театър, арт изкуства, музика

Работа по проекти

Извънкласни дейности

 • Направление Спорт
 • Направление Дигитални компетентности
 • Направление Изкуства
 • Направление Музика и изпълнителско изкуство
 • Направление Изобразителни изкуства

Дейности за попълване пропуските на учениците при овладяване на учебното съдържание

 • Български език и литература
 • Математика

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМА В СУ "ВЛАДИМИР КОМАРОВ"

І. Приемът на ученици в І клас в СУ „Владимир Комаров”, гр. Велико Търново, се осъществява в съответствие с чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.142, ал.1 и ал.2 и чл.143, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.43, ал.1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и в изпълнение на чл.256, ал.1, т.2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

ІІ. През учебната 2022/2023 г. в СУ „Владимир Комаров“ се определя прием в І клас: на една паралелка, 22 ученици, родени през 2015 г., дневна форма на обучение, на целодневна организация на учебния ден, съгласуван с Обществения съвет.

ІІІ. При наличие на повече желаещи се допуска допълнителен прием до 2 деца в паралелката (10%) по решение на Педагогическия съвет на училището.

ІV. По преценка на родителя могат да бъдат записани деца, които навършват 6-годишна възраст през годината, когато се осъществява приемът за първи клас. Задължително условие е наличието на готовност за училище, потвърдена в издаденото удостоверение за задължително предучилищно образование.

V. Началото на училищното образование може да се отложи с една година, когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването му в първи клас. Регионалният екип за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците със специални образователни потребности отлага по обективни причини постъпването на детето в първи клас.

VІ. Родителят /настойникът/ на детето носи отговорност за грешно или невярно подадена информация в заявлението за участие в класирането.

VІІ. При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението, родителят /настойникът/ е длъжен да актуализира данните на място в училището, където е подал заявлението.

VІІІ. Данните на родителите и децата от заявленията са лични по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита. Те се използват единствено за нуждите на класирането за прием.

ІХ. При класирането се спазват разпоредбите на чл. 192, ал. 2 от ЗПУО за възможност за обучение до три деца със СОП в една паралелка.

Х. Класираното дете се записва в училището само при наличие на пълен комплект от изискваните документи, подадени от родителя /настойника/ в определените срокове, след попълнено по образец заявление.

ХІ.Записването се извършва от директора, след проверка от училищната комисия на подадените от родителя /настойника/ задължителни документи, удостоверяващи съответните критерии за класиране /по образец от Община Велико Търново/.

ХІІ. Всички кандидати с равен брой точки след прилагането на критериите се приемат. В случай, че техния брой надвишава допустимото 10% увеличаване на броя на учениците в една паралелка, се тегли жребий между всички тях в присъствието на родителите и определената от директора комисия.

ХІІІ. Кандидатстването за прием на деца в първи клас във Велико Търново вече ще е изцяло онлайн – чрез централизирана електронна система. Приемът на документи започва на 17 май в 10,00 ч. В самата система е изготвена карта с прилежащите райони. Родителите бързо ще могат да направят проверка кои са училищата, попадащи в техните райони по адрес. Документите ще се набавят по служебен път – подаденото в системата заявление за записване, удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, удостоверение за семейно положение. Всеки родител може да подреди в заявлението на детето до 9 училища. Освен онлайн, то може да бъде подадено и на хартия (по образец) – на място в училището по първо желание. Водещ критерий за прием в първи клас е близостта на учебната институция по постоянен или настоящ адрес на детето в района за обхват /който адрес е по-благоприятен за родителя/. Проверката на документацията ще е автоматична.

ХІV. Централизираният електронен прием се осъществява в рамките на три класирания по утвърдения от кмета на общината график на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Велико Търново публикувани на следния адрес:

 

СПИСЪК НА УЛИЦИТЕ И НОМЕРАТА,ВКЛЮЧЕНИ В РАЙОНА НА СУ „ВЛАДИМИР КОМАРОВ“

• ул.“Бяла Бона“

• ул.“Райна Княгиня“

• ул.“Райчо Николов“

• ул.“Рада Войвода“

• ул.“Петър Пармаков“

• ул.“Сан Стефано“

Училището разполага с:
 • просторни и слънчеви реновирани класни стаи;
 • функционални и слънчеви кабинети по чуждоезиково обучение, география, биология, химия и физика, музика, готварство, мода и дизайн;
 • три компютърни зали с постоянна интернет връзка и интерактивни дъски;
 • модерна ЕКОЗАЛА;
 • два подобрени физкултурни салона, зала за фитнес, спортни площадки;
 • обновена и обогатена библиотека;
 • лекарски кабинет;
 • ученически стол и павилион за закуски;
 • екопътека в близост до училище
Тук ви се гарантира:

Качествено образование и възпитание с осигурени:

 • квалифицирани преподаватели;
 • творческа атмосфера на работа;
 • целогодишно обучение само първа смяна;
 • уникална природна среда;
 • четиригодишно обучение за придобиване на средно образование с разширено изучаване на:
 • информационни технологии;
 • мода и дизайн;
 • козметика и фризьорство;
 • ресторантьорство;
 • спорт;
 • приложна екология;
 • икономика и евроинтеграция;
 • Школи по волейбол и ШАХ;
 • Вокална група;
 • Програма за здравно образование;

Добре дошли при нас !!!