Обществен съвет

СЪЩНОСТ И ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ В УЧИЛИЩЕ

СУ „ВЛАДИМИР КОМАРОВ“ – гр. В. ТЪРНОВО

Същност:

 • Орган за подпомагане развитието на училището и за граждански контрол

Основни функции на обществения съвет

 • Одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет
 • Участва в обсъждането на различни програми на педагогическия съвет (превенция на ранното напускане на училище, равни възможности и приобщаване на учениците от уязвими групи, избор на ученически униформи)
 • Предлага политики и мерки за подобряване качеството на учебния процес
 • Дава предложения и съгласува разпределението на държавния бюджет по дейности, дава и становище за отчета за изпълнение на бюджета
 • Дава становище за училищния план-прием и съгласува учебния план
 • Участва в комисии за атестиране на директорите
 • Съгласува избора на учебници и учебни помагала (безвъзмездно дадени)
 • Сигнализира компетентните органи при нарушения на нормативните актове
 • Участва в създаването на етичен кодекс на училищната общност
 • Връща неодобрени актове с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет.

Протоколи от заседания на обществения съвет