“Обучение чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM)“

Педагогическите специалисти от СУ „Владимир Комаров“, град Велико Търново бяха част от присъствено обучение на тема: “Обучение чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM)“ по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В екипи и малки групи те разработиха, демонстрираха и презентираха 15 проекта от вида: „Показване на настроение“, „Създаване на музикален инструмент, на който се свири с жестове“, „Клавиатура за възпроизвеждане на музика“, „Светлинна лампа, която отговаря на допира Ви“ и много други чрез софтуер Arduino UNO, Autodesk Tinkercad и комплекти Arduino. Обучението, под ръководството на преподавателя от Бургаския свободен университет доц. д-р Димитър Минчев, премина ползотворно и емоционално. Учителите създаваха виртуални прототипи, които след това пресъздаваха с компонентите на комплектите Arduino и проектите оживяваха. Осъществиха интегриране на знания от различните учебни дисциплини в практически работещи проекти и споделиха, че този начин на разработване на учебно съдържание ще е полезен за привличане на интереса на учениците към науката.