Проектът „Бъдещето е в нас” ще бъде финансиран от програмата Еразъм+ на ЕС

Проектът „Бъдещето е в нас“ е двугодишен международен образователен проект, чрез който ние и нашите европейски партньори ще можем да насърчаваме приобщаващото и междукултурното образование чрез обмен на добри практики. Предстои ни да създадем система за подкрепа, която ще бъде достъпна за всички, ще може да се използва от всички деца в училище и вкъщи, независимо от техния социален статус или местоживеене. Дейностите по проекта ще насърчават учителите, учениците и родителите да използват дигиталните ресурси на училищната платформа.

Партньорски организации

  • Частно начално училище в гр. Гроджиск Великополски, Полша;
  • Международно училище в град Асизи, Италия;
  • Начално училище „23-ти април“, гр. Измит, Турция;
  • Начално училище в Анавра, Гърция;
  • Гимназия „Вермес“ в Тракай Лентварис, Литва.

Как беше подбран международния екип?

Партньорите по проекта са подбрани чрез портала e-Twinning. Към проекта бяха поканени училища със сходни проблеми, които имат и потенциал и готовност да ги решават въз основа на нови технологии и постиженията на съвременното образование.

Кои са причините за създаването на този проект?

Във всички партньорски страни – Полша, България, Италия, Литва, Турция, Гърция – се забелязва увеличаване броят на учениците със образователни затруднения, проявяващи се по различни учебни предмети. Установи се, че причините за това явление са сходни във всички европейски училища: безработица сред родителите, нисък социален статус, непълни семейства, родители, работещи в чужбина или работещи по много часове на ден, и много деца на емигранти, за които адаптацията е трудна. След обсъждането на общите проблеми, ние решихме да се опитаме да намерим начин за разрешаването на тези проблеми, да улесним адаптацията на децата и техните семейства, да дадем равни възможности на всички и така да допринесем за предотвратяване на отпадането от училище. Ние решихме да създадем и приложим образователен проект на международно ниво, благодарение на който да можем да насърчаваме приобщаващо и междукултурно образование чрез обмен на добри практики. Всички заедно ще работим за създаването на система за подкрепа, която ще бъде достъпна за всички, в училище и у дома, независимо от техния статус или местоживеене.

Какво включва работата по проекта?

По време на проекта всяко училище ще създаде и ще публикува свои образователни ресурси по различни учебни предмети. А международните срещи, които ще проведем във всички страни партньори, ще бъдат посветени на обучения на учители, насърчаващи използването на платформата, създаването на обучителни видеофилми, избор на съвременни методи на преподаване, провеждане на дискусии по проблеми, засягащи организациите от проекта, както и конференции с учители и родители от други училища в дадена държава, с цел да ги поканим да се присъединят към платформата и да я използват в бъдеще. Развивайки и допълвайки през следващите години платформата, ние ще можем да разполагаме с пълен комплект образователни видеоресурси за всеки учебен предмет и за всеки клас на нашите училища.

Транснационални срещи по проекта:

Целта на срещите ще бъде както управлението на проекта, така и представяне на дейностите и резултатите, извършени до момента. Ще бъде обменен опит и продукти, създадени в периодите между срещите. Срещите ще помогнат за по-доброто разбиране на културата и обичаите на участващите страни. Преките срещи на учителите ще допринесат за изучаването на методите на работа в други училища.

Къде ще се проведат те?

По време на проекта ще има 5 срещи. 1/ Първата среща ще се проведе в страната на главния координатор – Полша. По време на срещата учителите ще се обучават как да използват образователната платформа, да създават образователни видеоклипове и да използват програмата за редактиране на видео; 2/ Втората среща ще се проведе в Италия. Тогава партньорите ще представят използването на съвременните технологии за нуждите на приобщаващото образование в своите училища; 3/ Третата среща ще се проведе в Литва. Участниците ще представят иновативни методи на работа в своите училища въз основа на заснети филмови материали; 4/ Четвъртата среща ще се проведе в Турция. Там ще бъдат представени иновативни методи за обучение по програмиране, образователни игри, съчетаващи забавление с образование; 5/ Петата среща ще се проведе в България. Ние ще организираме международна конференция за използването на образователната платформа, по време на която учителите ще споделят опит от своите училища и ще представят разработени уроци.

Краткосрочен обмен на групи ученици:

Планирани са три срещи на ученици:

  • в Полша – тема на срещата „Училище у дома“;
  • в Турция – тема на срещата „Подкрепа от връстници“;
  • в България – Участие в Международна конференция.

Кой може да се включи в проекта?

1/ Ученици: Всеки ученик може да участва в проекта. Нетърпеливите ученици ще бъдат разделени на групи, които могат да: – научат съучениците си как да създават образователни видеоклипове и цифрови образователни помагала; – записват образователни видеоклипове; – записват и изпращат електронни карти; – участват във видеоконференции, конференции, помагат при организацията; – използват ресурсите на образователната платформа; – помагат на съучениците си да учат под формата на партньорска помощ, 2/ Учители: – ИТ специалистите ще провеждат обучения за учители, ученици и родители по създаване на филми и цифрови образователни материали, както и експлоатация на дигиталната училищна платформа; – учителите по предмет ще подготвят филмов материал, използвайки креативни методи на преподаване, в които обясняват въпроси от дадена област в областта на основната учебна програма и други интересни за учениците области; – създаване на ръководства, съдържащи примери за решаване на конкретни образователни проблеми; – разработване на платформата чрез подаване на собствени предложения и коментари; – обмен на опит между колеги от партньорски училища и местни училища, изготвяне на нови методи на преподаване и образователни системи в други страни; – подготовка и участие в регионална или международна конференция. 3/ Родители: – включени в преки действия: обучения, срещи, конференции, консултации, открити уроци, съвместни дейности; – разпространение чрез насърчаване на родителите от други училища да използват платформата. 4/ Други: – местни и образователни власти по време на партньорски срещи, популяризиране на проекта и в други училища; – образователни власти, участващи в обучителни сесии, конференции, основен надзор, представяне на проекти; – методисти – съществена помощ, участие в обучителни сесии, конференции.

Какво е очакваното въздействие върху участниците, участващите организации, целевите групи и други съответни заинтересовани страни?

Дейностите по проекта са предназначени да преподават, убеждават учители, ученици и родители да използват цифровите ресурси на училищната платформа. По време на проекта всяко училище ще регистрира профил на платформата, ще публикува няколко примера за образователни филми върху него. Докато през следващите години платформата ще бъде допълвана с още филми, докато се получи пълен комплект от учебни филми – помагащи по всеки предмет и на всяко образователно ниво на училището. В случай на промяна, модификация или актуализация на учебната програма ще бъде възможно те да се актуализират или да бъдат изтрити и да бъдат заменени с нови. Използването на училищната платформа е неограничено, това зависи само от креативността на учителите и учениците. Платформата не само ще помогне на учениците да преодолеят образователните проблеми, но и на учителите да създадат богата на ресурси модерна работна база, като същевременно ще даде на родителите инструмент със знания, за да помогнат на детето си у дома.

Какви резултати очакваме?

1/ Материални резултати: – образователна училищна платформа за учители, ученици и родители на училища партньори; – книга със планове на уроци с електронна и печатна версия, обмен между учители, публикация в e-Twinning; – учебни помагала в цифрова и печатна версия, обмен между учители , публикация за e-Twinning; – методически ръководства, обмен между учители, публикация за e-Twinning; – регионални конференции на учители с методисти, образователни и местни власти; – използване на e-Twinning, платформата за популяризиране на резултатите от проекта; – създаване на профил в социалните медии: Facebook, Twitter, Instagram и разпространение на информация за проектни дейности; – публикуване на новините за проекта на уебсайтовете на всяко партньорско училище. 2/ Нематериални резултати: – повишаване на уменията на учениците: резултати на изпити; – социална интеграция на учениците; – участие на ученици в обучения, конференции, проекти; – намаляване на отсъствията от учебни часове, предизвикани поради страх от неуспех; – публикуване на резултатите от изследването. В края на проекта всяко училище ще проведе областна конференция, представяща постиженията на целия проект. А в България ще се проведе международна конференция с участието на учители и ученици от училищата партньори. Всички крайни продукти ще бъдат представени по време на международни и регионални конференции. От всяко партньорско училище се изисква то да публикува резултатите от своята работа на уебсайта си, където те ще бъдат достъпни за всички. Предстои много работа по проекта, създаването на помощни обучителни материали е предизвикателство за нас, което ние приемаме с готовност, защото вярваме, че платформата „Училище у дома“ не само ще помогне на учениците да преодоляват образователните проблеми, но и на учителите да създадат богата на ресурси модерна работна база, като същевременно ще даде на родителите инструмент със знания, за да помогнат на детето си вкъщи.