Започваме работа по Еразъм+ проекта „Да посрещнем предизвикателствата на бъдещето“

На 01.06.2019г. Средно училище „Владимир Комаров” започна работа по Еразъм+ проекта „Да посрещнем предизвикателствата на бъдещето”, който има за цел да обогати знанията и уменията на учителите за управление на проекти за междукултурен обмен в Европа. Продължителността на проекта е 12 месеца, той ще приключи на 31-05-2020г.

Продължителност: 12 месеца

 • Програма на ЕС: Еразъм+
 • Ключова дейност 1
 • Обучаваща партньорска организация по проекта: Institut für europäische Lehrerfortbildung UG (haftungsbeschränkt), гр. Хамбург, Германия
 • Двама учители от нашето училище ще вземат участие в едноседмичен курс по темата: „Управление на проекти за междукултурен обмен в Европа“ /Project management for crosscultural exchange projects in Europe/ на Института за европейско обучение на учители (Institut für europäische Lehrerfortbildung UG) гр. Хамбург, Германия, който ще се проведе в гр.Фуншал (Funchal), Португалия от 01.03.2020г. до 06.03.2020г.

Съдържание на обучението:

Разширяване на уменията за междукултурно знание и управление на проекти на нашите учители. Основният фокус тук е управлението на междукултурни проекти в Европа. „Управление на проекти за междукултурен обмен в Европа“ /Project management for crosscultural exchange projects in Europe/ има за цел да разшири представите на участниците за разработването, планирането, изпълнението и управлението на междукултурни проекти. Участниците ще получат представа за съответните европейски програми за финансиране, съответните източници на информация и полезни показатели за анализа на информацията. Други теми са:

 • Стратегии за търсене на партньори;
 • Партньорски роли в управлението на проекти;
 • Финансово управление на проекта;
 • Мониторинг на напредъка на проекта;
 • Стратегии за разпространение и оценка на проекти;
 • Стратегии за решаване на проблеми и избягване на проблеми;
 • Междукултурни комуникационни стратегии.

Подготовка за курса:

Всички участници трябва да подготвят въпроси, свързани с управлението на междукултурни проекти, които да обсъдят по време на обучението. Участниците ще получат базови знания за управлението на проекти и междукултурната комуникация, ще получат материали и библиография на учебните материали преди курса. Индивидуалните консултации се предоставят преди, по време и след курса според нуждите на участниците.
Цели
Курсът „Управление на проекти за междукултурен обмен в Европа“ има за цел да разшири разбирането на участниците за изпълнение, разработване, планиране и управление на европейски проекти. Тя ще включва:
• преглед на съответните европейски финансирани програми
• източници на информация и полезни показатели за анализ на информацията за планиране, развитие и управление на проекти
• стратегии за търсене на партньори
• партньорски роли в управлението на проекти
• финансово управление на проекта и инструменти
• мониторинг на проекта
• стратегии за оценка и разпространение
• общи проблеми и как да ги избегнем
• междукултурни комуникационни стратегии
• практическо прилагане на междукултурната методология за нуждите от преподаване, както и за управление и изпълнение на проекти
Целта на курса е да запознае участниците със съвременната иновативна методология с всички материали, предоставени от организаторите на проекта. Иновативната методология се използва от обучителите по време на курса. Обучителният екип е представен от висококвалифицирани обучители с различен етнически, културен и образователен контекст. Методология: Курсът се състои от 48 часа и предлага теоретични и практически дейности. Методологията ще се основава на интегрирането на теорията и практиката, както и на споделяне на опит и анализиране на казуси. Ще бъдат приложени следните методи: пленарно заседание, дискусии по двойки и малки групи, групови дейности, ролеви игри, интерактивни сесии за постери, работни срещи, казуси, презентации, мозъчна атака, иновативни методи.
Последващи дейности: След курса участниците ще обменят опита си по управление на проекта в платформата на курса, както и ще задават въпроси, които ги интересуват. Те ще разпространяват придобитият опит и знанията в училището, в което работят, чрез провеждане на курсове за обучение без да се откъсват от пряката си работа. Международните обучители от различни страни от ЕС също ще бъдат на разположение след курса за предоставяне на индивидуална помощ. Обучителният екип ще поддържа контакт с участниците и ще има готовност при нужда да помогне, да съветва, подкрепя и контролира.

Подробности, свързани с обучителния курс:

1. Обучаваща организация: Институт за европейско обучение на учители UG Institut für europäische Lehrerfortbildung UG (haftungsbeschränkt) Klaus – Groth – Str. 84 20535 Hamburg kontakt@ifel-institut.eu www.ifel-institut.eu
2. Място на провеждане на курса: гр.Фуншал, Португалия (Funchal, Portugal)
3. Период на провеждане на курса: от 01.03.2020 г. до 06.03.2020 г.,
4. Наименование на курса: „Управление на проекти за междукултурен обмен в Европа“ /Project management for cross-cultural exchange projects in Europe/
5. Вид на дейността за обучение: обучение предназначена за създаване на Еразъм+ проекти за работа с целеви групи.
6. Тематичните области на обучението: активно гражданство, управление на проекти, европейско гражданство и европейско измерение, междукултурно образование, училищно управление и училищна автономия.
7. Работен език на курса: английски език
8. Предоставени материали: на английски език
9. Образователен сектор на участниците в курса:
– училищно и предучилищно образование
– образование за възрастни
– други, а именно: социални работници