САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план.Самостоятелната форма на обучение се организира за:

1. ученици в задължителната училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната лекарска комисия, не могат да се обучават в дневна форма на обучение, както и за даровити деца в задължителна училищна възраст, след решение на педагогическия съвет;
2. лица, навършили 16-годишна възраст.

Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.
Ученици, които следва да се обучават в индивидуална или в самостоятелна форма на обучение, както и ученици, навършили 16-годишна възраст и желаещи да променят формата на обучение, подават писмено заявление до директора на училището.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА 2020/2021г.-5 клас

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА 2019/2020г.- 1 срок

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА 2018/2019г.- 2 срок

КОНСПЕКТИ


САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Правилник

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ-5 КЛАС

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ-6 КЛАС

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ-7 КЛАС

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ-8 КЛАС

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ-9 КЛАС

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ-10 КЛАС

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ-11 КЛАС

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ-12 КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА-5 КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА-6 КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА-7 КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА-8 КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА-9 КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА-10 КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА-11 КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА-12 КЛАС

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ


КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПО БЕЛ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПО МАТЕМАТИКА

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПО ИНФОРМАТИКА

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПО НЕМСКИ ЕЗИК

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПО РУСКИ ЕЗИК

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПО ХИМИЯ И ООС

При записване в самостоятелна форма на обучение се попълва заявление по образец и се представят документ за самоличност и удостоверение за завършен клас от съответното учебно заведение.