САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

от ППЗНП

Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план.Самостоятелната форма на обучение се организира за:

1. ученици в задължителната училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната лекарска комисия, не могат да се обучават в дневна форма на обучение, както и за даровити деца в задължителна училищна възраст, след решение на педагогическия съвет;
2. лица, навършили 16-годишна възраст.

Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.
Ученици, които следва да се обучават в индивидуална или в самостоятелна форма на обучение, както и ученици, навършили 16-годишна възраст и желаещи да променят формата на обучение, подават писмено заявление до директора на училището.

При записване в самостоятелна форма на обучение се попълва заявление по образец и се представят документ за самоличност и удостоверение за завършен клас от съответното учебно заведение.