Прием на ученици за учебната 2019/2020 година


Първи клас
СПИСЪК НА ЗАПИСАНИТЕ ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА-СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ№ по ред Входящ номер Име, Презиме, Фамилия Брой точки
1. 679/11.06.2019 Ачелия Искренова Колева 65
2. 703/11.06.2019 Йордан Атанасов Тотев 60
3. 678/11.06.2019 Александър Георгиев Тошков 60
4. 682/11.06.2019 Диана Петкова Линова 60
5. 680/11.06.2019 Георги Венциславов Дончев 60
6. 684/11.06.2019 Ивайло Илиев Илиев 60
7. 685/11.06.2019 Калоян Алдинов Герджиков 60
8. 686/11.06.2019 Калоян Кирилов Ангелов 60
9. 687/11.06.2019 Катерина Калоянова Матеева 60
10. 688/11.06.2019 Кристияна Светославова Димитрова 60
11. 689/11.06.2019 Мая Симеонова Гърдева 60
12. 693/11.06.2019 Симона Симеонова Симеонова 60
13. 693/11.06.2019 Сияна Кременова Събева 60
14. 694/11.06.2019 Стиляна Христова 60
15. 696/11.06.2019 Шефкет Ивайлов Николов 60
16. 683/11.06.2019 Елка Иванова Трифонова 43
17. 681/11.06.2019 Даниел Петев Иванов 42
18. 704/11.06.2019 Неделина Красимирова Кръстева 42
19. 690/11.06.2019 Павел Тониев Денев 9
20. 691/11.06.2019 Сиана Василева Томова 6
21. 695/11.06.2019 Теодора Даниелова Георгиева 6

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА-ПЪРВО КЛАСИРАНЕ№ по ред Входящ номер Име, Презиме, Фамилия Брой точки
1. 671/06.06.2019 Ачелия Искренова Колева 65
2. 668/06.06.2019 Йордан Атанасов Тотев 60
3. 672/06.06.2019 Александър Георгиев Тошков 60
4. 649/03.06.2019 Диана Петкова Линова 60
5. 648/03.06.2019 Георги Венциславов Дончев 60
6. 662/05.06.2019 Ивайло Илиев Илиев 60
7. 656/04.06.2019 Калоян Алдинов Герджиков 60
8. 650/03.06.2019 Калоян Кирилов Ангелов 60
9. 651/03.06.2019 Катерина Калоянова Матеева 60
10. 673/06.06.2019 Кристияна Светославова Димитрова 60
11. 667/06.06.2019 Мая Симеонова Гърдева 60
12. 664/06.06.2019 Симона Симеонова Симеонова 60
13. 653/04.06.2019 Сияна Кременова Събева 60
14. 655/04.06.2019 Стиляна Христова 60
15. 666/06.06.2019 Шефкет Ивайлов Николов 60
16. 669/06.06.2019 Елка Иванова Трифонова 43
17. 670/06.06.2019 Даниел Петев Иванов 42
18. 652/04.06.2019 Неделина Красимирова Кръстева 42
19. 663/05.06.2019 Павел Тониев Денев 9
20. 665/06.06.2019 Сиана Василева Томова 6
21. 654/04.06.2019 Теодора Даниелова Георгиева 6
С непълни документи
22. 675/06.06.2019 М. Г. Ганчева 6

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА-ВТОРО КЛАСИРАНЕ№ по ред Входящ номер Име, Презиме, Фамилия Брой точки
1. 712/13.06.2019 Ивайло Илиянов Георгиев 6


За своите най-малки ученици в І-ви клас през новата учебна
2019-2020 година, ние предлагаме:

1. Целодневна иновативна организация на учебния ден /интегрирано обучение в интерактивна образователна среда/
2. Интерактивни методи на обучение /“Обърната класна стая“, онлайн уроци с Kahoot, Smartclassroom.bg, Khan Academy/
3. Извънкласни занимания по интереси:
-народни танци с ръководител Стефка Георгиева
-вокална група с ръководител Мирослав Василев
-информационни технологии с ръководител Антоанета Дочева
-изобразително изкуство и шах с ръководител Янаки Лазаров
4. Включване в групи за работа по проекти: „Твоят час“, „Заедно намираме решения“, „Културно картографиране на Европа” по програма Еразъм +, „Всеки ученик ще бъде отличник“. Групи: музика, народни танци, рисуване, шах, 3D свят-иновативно обучение по Minecraft и Kodu, интерактивна природа-иновативно обучение за изработване на красиви предмети от отпадъци, групи по: английски език, европейски празници и традиции, здравословно хранене, родолюбие, българските празници, света на приказките, както и за допълнителни занимания по български език и литература, математика за подпомагане на изоставащи ученици или за подготовка на ученици за състезания и олимпиади.
5. Ново обзавеждане и оборудване на класните стаи и училището
6. Медицинска помощ
7. Столово хранене
8. Висококвалифицирани педагогически специалисти със стаж и опит за работа с деца
9. Материално-техническа база, осигуряваща интерактивния учебно-възпитателен процес
10. Изява на учениците на всички нива: училищно, общинско, областно и национално в съответствие с талантите им

ЗАПОВЕД ПРИЕМ 2019-2020 УЧЕБНА ГОДИНА

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС

КАРТА НА РАЙОНА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМА В УЧИЛИЩЕТО

  I. Приемът на деца в І клас в СУ „Владимир Комаров”,
гр. Велико Търново, се осъществява в съответствие с разпоредбите на чл. 143, ал.1 от ЗПУО и чл.44 от Наредба за организация на дейностите в училищното образование.
II. През учебната 2019/2020 г. в СУ „Владимир Комаров“ се определя прием на една паралелка, 22 ученици, дневна форма на обучение, на целодневна организация на учебния ден.
III. При наличие на повече желаещи се допуска допълнителен прием до 2 деца в паралелката (10%) по решение на Педагогическия съвет на училището. За родените преди 2010 г. родителите е необходимо да представят документ за отлагане.
IV. По преценка на родителя могат да бъдат записани деца, които навършват 6-годишна възраст през годината, когато се осъществява приемът за първи клас.Комисия в състав:
Председател: Антоанета Дочева
Член: Милена Попова
Член: Миглена Тодорова


ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА


1. ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:

1.1. Срок на подаване: до 07.06.2019 г. (вкл.)
1.2. Място на подаване: СУ „Владимир Комаров“, етаж втори,канцелария
1.3. Работно време на центъра за прием на документи:8.00 – 16.00 ч.

2. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС:

• Заявление – декларация (по образец на училището)
• Копие на Удостоверението за раждане на детето
• Оригинал на Удостоверението за раждане (за сверка)

3. КЛАСИРАНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ В УЧИЛИЩЕТО

-10.06.2019 г., въз основа на утвърдените критерии.

4. ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪКА С КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА ПЪРВИ КЛАС:

- 10.06.2019 г. на първо класиране

5. РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА ПЪРВИ КЛАС:

6. ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА ПЪРВИ КЛАС:

6.1. Срок за записване: 11.06.2019 г.– 12.06.2019 г. (вкл.)
6.2. Място на записване: СУ „Владимир Комаров”, етаж втори, канцелария
6.3. Работно време на центъра за записване:
- 8.00 – 16.00 ч. (без прекъсване)

7. ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА ПЪРВИ КЛАС:

• Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал
• Заявление-декларация за записване в I клас
• Декларация – за децата, които не са посещавали подготвителна група
(по образец на училището)
• Заявление за включване в целодневна организация на учебния ден
(по образец на училището)

8. ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪК СЪС СВОБОДНИТЕ МЕСТА СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ:

- 13.06.2019 г., до 17.30 ч. (на входа и в сайта на училището).

9. ПОПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЧРЕЗ ЗАПИСВАНЕ СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ:

- 14.06.2019 г. – 17.06.2019 г.

10. ОБЯВЯВАНЕ НА ОСТАНАЛИТЕ СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ:

- 18.06.2019 г. Попълване в срок до 15.09.2019 г.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ПРИ КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Подборът за записване на учениците в първи клас се извършва на основата на равностойни по степен критерии, както следва:
1. Деца, живущи в района на училището (удостоверява се с декларация на родителя). При необходимост се доказва с адресна регистрация, непроменена след 01.01.2019 г.
2. Деца със СОП (удостоверява се с приложени документи).
3. Деца с трайни увреждания над 50% (удостоверява се с приложени документи).
4. Деца сираци и полусираци (удостоверява се с приложени документи).
5. Деца, чиито братя и сестри понастоящем са ученици в СУ „Владимир Комаров” (удостоверява се с декларация на родителя).
При равни други условия, предимство за записване на ученици в училището имат тези деца, чиито заявления са с по-преден входящ номер.

СПИСЪК НА УЛИЦИТЕ И НОМЕРАТА,ВКЛЮЧЕНИ В РАЙОНА НА СУ „ВЛАДИМИР КОМАРОВ“

• ул."Бяла Бона"
• ул."Райна Княгиня"
• ул."Райчо Николов"
• ул."Рада Войвода"
• ул."Петър Пармаков"
• ул."Сан Стефано"


Седми клас
ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА
ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК ПО АВТОМАТИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛНОСТ: АВТОМАТИЗАЦИЯ НА НЕПРЕКЪСНАТИТЕ ПРОИЗВОДСТВА

УСЛОВИЯ:

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 ГОДИНИ
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - ДНЕВНА
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - ТРЕТА
ИЗУЧАВАН ЧУЖД ЕЗИК - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

За контакти:
Директор: 062 67 49 74
Канцелария: 062 64 49 36
e-mail: v_komarov@abv.bg
www.su-komarov.com    Професионална подготовка, с която се придобиват знания и умения за:

* работа с техническа и справочна литература;
* практически изследвания;
* използване на технически средства и системи за автоматизирано управление.

Начин на кандидатстване /балообразуване/:


>Тест от НВО по Български език и литература/утроен резултат/;
>Тест от НВО по Математика/резултат/;
>Оценка от свидетелство за основно образование по Технологии;
>Оценка от свидетелство за основно образование по Информационни технологии;
ПАРТНЬОРИ
"КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД - ВОДЕЩО ПРЕДПРИЯТИЕ В МЕБЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ
СТОПАНСКАТА КАМАРА - ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Девети клас
ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА УЧИЛИЩЕТО ПРИЕМА УЧЕНИЦИ В 9 КЛАС СЪС ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ - 8 КЛАС
/ 26 момичета и момчета/

Срокове за кандидатстване:

І етап: Подаване на документи от 22.06. - 05. 07. 2017 г.
ІІ етап: Подаване на документи от 08.07. - 11. 07. 2017 г.
ІІІ етап: Подаване на документи от 18.07. -19. 07. 2017 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване - 04.09.2017г. вкл.

За контакти:
Директор: 062 67 49 74
Канцелария: 062 64 49 36
e-mail: v_komarov@abv.bg
www.su-komarov.com    Училището разполага с:

* просторни и слънчеви реновирани класни стаи;
* функционални и слънчеви кабинети по чуждоезиково обучение, география, биология, химия и физика, музика, готварство, мода и дизайн;
* три компютърни зали с постоянна интернет връзка и интерактивни дъски;
* модерна ЕКОЗАЛА;
* два подобрени физкултурни салона, зала за фитнес, спортни площадки;
* обновена и обогатена библиотека;
* лекарски кабинет;
* ученически стол и павилион за закуски;
* екопътека в близост до училище

Добре дошли при нас ! Тук ви се гарантира:

Качествено образование и възпитание с осигурени:
>квалифицирани преподаватели;
>творческа атмосфера на работа;
>целогодишно обучение само първа смяна;
>уникална природна среда;
>четиригодишно обучение за придобиване на средно образование с разширено изучаване на:
⧁информационни технологии;
⧁мода и дизайн;
⧁козметика и фризьорство;
⧁ресторантьорство;
⧁спорт;
⧁приложна екология;
⧁икономика и евроинтеграция;
⥰Школи по волейбол и ШАХ;
⥰Вокална група;
⥰Програма за здравно образование;

-----------------------------------------------