Прием на ученици за учебната 2021/2022 година


ПЛАН-ПРИЕМ 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА


Прием след 7 клас


Първи клас

Обявено е Първо класиране на бъдещите първокласници за учебната 2021-2022 година.
Родителите следва да запишат децата си на място в училището. Записването започва от 9,00 ч. на 7 юни и ще продължи до 17,00 ч.
на 11 юни.
Свободните места за второ класиране ще бъдат обявени на 14 юни на адрес: https://priem.veliko-tarnovo.bg/free-spaces. Заявления за прием за второ класиране родителите ще могат да подават през електронната система от 10,00 ч. на 15 юни до 23,59 ч.
на 21 юни.


СУ "ВЛАДИМИР КОМАРОВ" - първи клас
КЛАСИРАНИ ДЕЦА


Регистрационен номер Случаен номер Точки от предимства Зона
1 463 192 634 1
2 583 251 624 1
3 578 422 624 1
4 582 266 619 1
5 401 2 609 1
6 594 45 609 1
7 439 184 609 1
8 340 286 609 1
9 510 465 609 1
10 552 551 609 1
11 466 598 609 1
12 575 600 609 1
13 512 354 409 2
14 607 305 209 3
15 483 136 39 4
16 53 56 19 4
17 133 392 19 4
18 482 518 19 4За своите най-малки ученици в І-ви клас през новата учебна
2021-2022 година, ние предлагаме:

Интерактивна образователна среда
 Учебните стаи са оборудвани с интерактивни дъски и проектори, с които учениците работят с удоволствие и желание
 Изградена е база, основаваща се на съвременно образователно обзавеждане
Урочна дейност
 прилагане на иновативни методи в учебния процес за по-цялостно възприемане и затвърждаване на урочните единици
 визуализация на учебното съдържание
 практически дейности
 учене чрез правене и преживяване
 дискусии и споделяне
Целодневна организация на учебния ден
 стаи за дейности с библиотека, занимателни и образователни игри „Учим докато играем“
 кабинет за ресурсно подпомагане
 медицински кабинет
 съвременна спортна площадка за активен отдих
 столово хранене
 безплатна закуска
 забавни разнообразни занимания: природолюбителска дейност, конструктивно-техническа дейност, предприемаческа дейност, театър, арт изкуства, музика
Работа по проекти
Извънкласни дейности
направление Спорт
направление Дигитални компетентности
направление Изкуства
направление Музика и изпълнителско изкуство
направление Изобразителни изкуства
Дейности за попълване пропуските на учениците при овладяване на учебното съдържание
Български език и литература
Математика

ЗАПОВЕД ПРИЕМ 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС

КАРТА НА РАЙОНА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМА В УЧИЛИЩЕТО

  І. Приемът на ученици в І клас в СУ „Владимир Комаров”, гр. Велико Търново, се осъществява в съответствие с чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.142, ал.1 и ал.2 и чл.143, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.43, ал.1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и в изпълнение на чл.256, ал.1, т.2 от Закона за предучилищното и училищното образование.
ІІ. През учебната 2021/2022 г. в СУ „Владимир Комаров“ се определя прием в І клас: на една паралелка, 22 ученици, родени през 2014 г., дневна форма на обучение, на целодневна организация на учебния ден, съгласуван с Обществения съвет.
ІІІ. При наличие на повече желаещи се допуска допълнителен прием до 2 деца в паралелката (10%) по решение на Педагогическия съвет на училището.
ІV. По преценка на родителя могат да бъдат записани деца, които навършват 6-годишна възраст през годината, когато се осъществява приемът за първи клас. Задължително условие е наличието на готовност за училище, потвърдена в издаденото удостоверение за задължително предучилищно образование.
V. Началото на училищното образование може да се отложи с една година, когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването му в първи клас. Регионалният екип за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците със специални образователни потребности отлага по обективни причини постъпването на детето в първи клас.
VІ. Родителят /настойникът/ на детето носи отговорност за грешно или невярно подадена информация в заявлението за участие в класирането.
VІІ. При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението, родителят /настойникът/ е длъжен да актуализира данните на място в училището, където е подал заявлението.
VІІІ. Данните на родителите и децата от заявленията са лични по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита. Те се използват единствено за нуждите на класирането за прием.
ІХ. При класирането се спазват разпоредбите на чл. 192, ал. 2 от ЗПУО за възможност за обучение до три деца със СОП в една паралелка.
Х. Класираното дете се записва в училището само при наличие на пълен комплект от изискваните документи, подадени от родителя /настойника/ в определените срокове, след попълнено по образец заявление.
ХІ.Записването се извършва от директора, след проверка от училищната комисия на подадените от родителя /настойника/ задължителни документи, удостоверяващи съответните критерии за класиране /по образец от Община Велико Търново/.
ХІІ. Всички кандидати с равен брой точки след прилагането на критериите се приемат. В случай, че техния брой надвишава допустимото 10% увеличаване на броя на учениците в една паралелка, се тегли жребий между всички тях в присъствието на родителите и определената от директора комисия.
ХІІІ. Кандидатстването за прием на деца в първи клас във Велико Търново вече ще е изцяло онлайн – чрез централизирана електронна система. Приемът на документи започва на 17 май в 10,00 ч.
В самата система е изготвена карта с прилежащите райони. Родителите бързо ще могат да направят проверка кои са училищата, попадащи в техните райони по адрес. Документите ще се набавят по служебен път – подаденото в системата заявление за записване, удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, удостоверение за семейно положение.
Всеки родител може да подреди в заявлението на детето до 9 училища. Освен онлайн, то може да бъде подадено и на хартия (по образец) - на място в училището по първо желание.
Водещ критерий за прием в първи клас е близостта на учебната институция по постоянен или настоящ адрес на детето в района за обхват /който адрес е по-благоприятен за родителя/. Проверката на документацията ще е автоматична.
ХІV. Централизираният електронен прием се осъществява в рамките на три класирания по утвърдения от кмета на общината график на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Велико Търново публикувани на следния адрес:

Прием в първи клас училищаКомисия в състав:
Председател: Антоанета Дочева-главен учител в НЕ
Член: Марияна Стоянова-старши учител
Член: Таня Иванова-учител в ГЦДОУД


ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИТЕ В 1 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 г. Началната дата за отваряне на електронната система за прием в I клас е 17 май 2021 г. в 10:00 ч.
 Родителят/настойникът може да подаде заявление - декларация за участие в класиране за прием в I клас по електронен път (онлайн) или в СУ „Владимир Комаров“.
 Данните от заявлението се въвеждат в електронната система от представител на училищната комисия и на родителя се предоставя заявлението с генериран входящ номер и парола за достъп за последваща редакция.
 Крайната дата за кандидатстване за първото класиране е 26 май 2021 г. в 23:59 ч.

СПИСЪК НА УЛИЦИТЕ И НОМЕРАТА,ВКЛЮЧЕНИ В РАЙОНА НА СУ „ВЛАДИМИР КОМАРОВ“

• ул."Бяла Бона"
• ул."Райна Княгиня"
• ул."Райчо Николов"
• ул."Рада Войвода"
• ул."Петър Пармаков"
• ул."Сан Стефано"Седми клас
ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА
ПРОФЕСИЯ: МОНТЬОР ПО АВТОМАТИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛНОСТ: АВТОМАТИЗАЦИЯ НА НЕПРЕКЪСНАТИТЕ ПРОИЗВОДСТВА

УСЛОВИЯ:

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 ГОДИНИ
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - ДНЕВНА
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - ВТОРА
ИЗУЧАВАН ЧУЖД ЕЗИК - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Професии на бъдещето "Монтьор по автоматизация"

За контакти:
Директор: 062 67 49 74
Канцелария: 062 64 49 36
e-mail: v_komarov@abv.bg
www.su-komarov.com    Професионална подготовка, с която се придобиват знания и умения за:

* работа с техническа и справочна литература;
* практически изследвания;
* използване на технически средства и системи за автоматизирано управление.

Начин на кандидатстване /балообразуване/:


>Тест от НВО по Български език и литература/утроен резултат/;
>Тест от НВО по Математика/резултат/;
>Оценка от свидетелство за основно образование по Технологии и предприемачество;
>Оценка от свидетелство за основно образование по Информационни технологии;
ПАРТНЬОРИ
"КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД - ВОДЕЩО ПРЕДПРИЯТИЕ В МЕБЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ,
„ПОЛИГОН ТИЙМ“ ООД, ОБРАЗОВАТЕЛНО СДРУЖЕНИЕ "ТИНОЗАВЪР“,
СТОПАНСКАТА КАМАРА - ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Професионално обучение
НА ВНИМАНИЕТО
НА БЪДЕЩИТЕ ОСМОКЛАСНИЦИ ОТ СУ "ВЛАДИМИР КОМАРОВ"


    И през новата учебна година ще се осъществява ефективно сътрудничество с представители на бизнеса. Продължава традицията за отпускане на три целеви стипендии в размер на 70 лв месечно на ученици, доказали висока мотивация и успех при овладяване на професията. Дооборудван е специализиран кабинет с учебни табла по специалните предмети.
Училището спечели финансиране в размер над 100 000 лв. по проекти по НП „Изграждане на STEM център“ /природни науки/, НП „Изграждане на STEM среда в училище“, НП "Библиотеките като образователна среда", Проектът „Бъдещето е в нас”, финансиран от програмата Еразъм+ на ЕС. Усвоено е дарение на обща стойност шест хиляди лева за компютърно обзавеждане на 5 работни места с дистанционно управление от учителски компютър и инсталиране на професионално насочен софтуер.
За Вашето качествено образование предлагаме:
• отлична материална база;
• съвременно иновативно обучение;
• разнообразни извънкласни дейности;
• спортни занимания по волейбол, баскетбол, футбол, шахмат;
• диплома със свидетелство за професионална квалификация;
• шофьорски курс с придобиване на категория „В";
• възможност за придобиване на правоспособност за управление на мотокари и електрокари;
• безплатен транспорт за ученици, пътуващи от други населени места;
• стипендии до 100 лв. на месец за отличен успех;
• фризьорски курс с възможност за допълнителна квелификация.
СКЪПИ СЕДМОКЛАСНИЦИ!
Ако искате да учите, да се развивате, да експериментирате и да творите, да сте подкрепени от своите преподаватели, да имате иновативна среда за изграждане като стойностни личности,
ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!
ОЧАКВАМЕ ВИ!

Автоматизация на непрекъснати производства


На вниманието на бъдещите осмокласници от СУ ,, Владимир Комаров” се представя специализирания кабинет за професионална подготовка и възможностите за обучение в реална работна среда.

За контакти:
Директор: 062 67 49 74
Канцелария: 062 64 49 36
e-mail: v_komarov@abv.bg
www.su-komarov.com

    Училището разполага с:

* просторни и слънчеви реновирани класни стаи;
* функционални и слънчеви кабинети по чуждоезиково обучение, география, биология, химия и физика, музика, готварство, мода и дизайн;
* три компютърни зали с постоянна интернет връзка и интерактивни дъски;
* модерна ЕКОЗАЛА;
* два подобрени физкултурни салона, зала за фитнес, спортни площадки;
* обновена и обогатена библиотека;
* лекарски кабинет;
* ученически стол и павилион за закуски;
* екопътека в близост до училище

Добре дошли при нас ! Тук ви се гарантира:

Качествено образование и възпитание с осигурени:
>квалифицирани преподаватели;
>творческа атмосфера на работа;
>целогодишно обучение само първа смяна;
>уникална природна среда;
>четиригодишно обучение за придобиване на средно образование с разширено изучаване на:
⧁информационни технологии;
⧁мода и дизайн;
⧁козметика и фризьорство;
⧁ресторантьорство;
⧁спорт;
⧁приложна екология;
⧁икономика и евроинтеграция;
⥰Школи по волейбол и ШАХ;
⥰Вокална група;
⥰Програма за здравно образование;

-----------------------------------------------