ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ  От учебната 2017/2018 год. СУ " Владимир Комаров " гр. Велико Търново е в списъка на иновативните училища. Внедряването на иновативния модел "Активно учене и креативно мислене в интерактивна образователна среда" в учебния процес на учениците от I до V клас, е предпоставка за изграждане на емоционална среда за толерантно взаимодействие в условията на целодневна организация на учебния ден и за въвеждане на практически, изследователски, творчески и игрови методи за стимулиране на активното учене. Създаването на екип от висококвалифицирани и мотивирани учители за прилагане на иновацията е от ключово значение за разчупване на традиционния модел на преподаване. Образователният модел е фокусиран върху усъвършенстване на начина на организиране на управлението, обучението и образователната среда в училището. Той е изграден на базата на интегриране на интерактивни методи на обучение, основаващи се на учене чрез правене и моделиране, развиване на компетентностите чрез дейности насочени към активно учене и креативно мислене, подпомогнати от уеб-базираните технологии.
Тук в центъра на обучението е ученикът и развитието на неговите индивидуални умения, компетентности и творчески заложби. Разчупването на традиционния модел на обучение чрез прилагане на съвременни методи на обучение, промяна в организацията на ЦДО и осигуряване на интерактивна образователна среда.
Учениците от ІV клас в СУ „Владимир Комаров“ уверено работят по метода „Обърната класна стая“. За пореден път те пресъздават учебното съдържание с презентации, които изработват и представят по групи пред класа или гости. Учебните часове се превръщат в сцена, на която учениците с вълнение и удоволствие изявяват своите знания и умения.
Моменти от учебния час по Човекът и обществото на тема „Освобождението на България“.