Училищен бюджет

Информация за изпълнение на бюджета към 31.03.2019г.

За 2019 г. за дейност 322”Неспециализирани училища без ПГ” е утвърден бюджет в размер на 478 460 лв., в т.ч. 982 лв. преходен остатък включващ средства за стипендии. От утвърдения бюджет общо 2 738лв. са планираните средства за стипендии. За дейност 713”Спорт за всички” е утвърден бюджет в размер на 538 лв.преходен остатък.
За дейност 338 „Ресурсно подпомагане” е утвърден бюджет в размер на 3111 лв.
Дейност 322
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:
§ 01-01 Заплати 343 387 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение – облекло 3 701 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 2 000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 77 756 лв.
§ 10-11 Закуски 7 708 лв.
§ 10-13 Постелен инвентар и облекло 930 лв.
§ 10-15 Материали 6 000 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 16 000 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 7 773 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 3 800 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 375 лв.
§ 19-81 Платени общински данъци, такси и адм.санкции 1 643 лв.
§ 40-00 Стипендии 2 738 лв.
Всичко: 474 811 лв.
Получени с корекции на бюджета – 750,00 лв./дарения/
Всичко след получените корекции: 475 554 лв.
Изпълнение към 31.03.2019г.
§ 01-01 Заплати 86 106 лв.
§ 02-02 Др.възнаграждения по извънтрудови пр-я 629,00 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 3 701,00 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения - 631,00 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 20 364,00 лв.
§ 10-11 Закуски 2 093,00 лв.
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 930,00 лв.
§ 10-14 Учебни и научноизсл.р-ди и книги - 22,00 лв.
§ 10-15 Материали 6 497,00 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 14 974,00 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 7 909,00 лв.
§ 10-51 Командировки в страната - 215,00 лв
§ 10-52 Командировки в чужбина - 0,00 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 328,00 лв.
§ 10-92 Разходи за глоби, нак.лихви, съдебни обезщетения – 354,00 лв.
§ 19-81 Плат.общ.данъци,такси,нак.лихви и адм.санкц. – 0,00 лв.
§ 40-00 Стипендии 310,00 лв.
Всичко: 145 063 лв. – 30,55% спрямо първоначалния бюджет – 30,50% спрямо корегирания бюджет
Дейност 338
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:

§ 10-98 Разходи от собствени приходи и преходен остатък 3 111,00 лв.
Получени с корекции на бюджета – 0,00 лв
Всичко след получените корекции: 3111,00 лв
Изпълнение към 31.03.2019 г.
Всичко: 0,00 лв. – 0% спрямо първоначалния бюджет – 0% спрямо корегирания бюджет

Дейност 389
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:

§ 10-20 Пътни разходи на ученици 280,00 лв.
Получени с корекции на бюджета – 0,00 лв
Всичко след получените корекции: 0,00 лв.
Изпълнение към 31.03.2019 г.
Всичко: 280,00 лв. – 0% спрямо първоначалния бюджет – 0% спрямо корегирания бюджет

По национални програми са получени следните средства:
ПМС 129 – 538 лв.преходен остатък
256 лв.разходени към 31.03.2019г
Ученически игри и спорт са получени и разходени 0,00 лв
По програма „Училищен плод” – доставени плодове и зеленчуци на стойност 1296,06 лв.
По програма „Училищно мляко” – доставено мляко на стойност 1122,22 лв.

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ проект”Културно картографиране на Европа”
Получени – 15 560 Евро – 30434 лв.
Изразходвани – 29 979 лв.
за пътуване – 2 528,00 лв.

ПРОЕКТ „Заедно намираме решерия”/АМАЛИПЕ/
Преходен остатък 1 623 лв. Получени 0,00 лв. Изразходени 1472,00 лв.
Разхода е по параграфи както следва:
§ 01-01 Заплати 1 198,00 лв.
§ 05-00 Осигурителни вноски от работодатели 274,00 лв

Информация за изпълнение на бюджета към 31.12.2018г.

За 2018 г. за дейност 322”Неспециализирани училища без ПГ” е утвърден бюджет в размер на 421 686 лв., в т.ч. 659 лв. преходен остатък включващ средства за стипендии. От утвърдения бюджет общо 4 487лв. са планираните средства за стипендии. За дейност 713”Спорт за всички” е утвърден бюджет в размер на 416 лв.преходен остатък. За дейност 338 „Ресурсно подпомагане” е утвърден бюджет в размер на 15 435 лв.
Дейност 322
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:
§ 01-01 Заплати 298 393 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 5 406 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - 2 000 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 2 000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 67 482 лв.
§ 10-11 Закуски 5 760 лв.
§ 10-15 Материали 6 000 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 16 000 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 8 990 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 4 150 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 375 лв.
§ 19-81 Платени общински данъци, такси и адм.санкции 1 643 лв.
§ 40-00 Стипендии 4 487 лв.
Всичко: 421 686 лв.
Получени с корекции на бюджета – 118 674,00 лв, от който 34 000,00 лв. финансово подпомагане от резерв на Община В.Търново.
Всичко след получените корекции: 540 360 лв.
Изпълнение към 31.12.2018г.
§ 01-01 Заплати 321 748 лв.
§ 02-02 Др.възнаграждения по извънтрудови пр-я 287,00 лв
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 3,768 лв. –
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 5 406 лв. – 100,00%
§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждение – 43,859 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 2 123 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 73 420 лв.
§ 10-11 Закуски 5 332лв.
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 600,00 лв.
§ 10-14 Учебни и научноизсл.р-ди и книги - 7 818,00 лв
§ 10-15 Материали 9 867 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 25 276 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 31 943 лв.
§ 10-51 Командировки в страната 292,00
§ 10-52 Командировки в чужбина - 671,00 лв
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 354,00 лв.
§ 10-92 Разходи за глоби, нак.лихви, съдебни обезщетения – 221 лв.
§ 19-81 Плат.общ.данъци,т-си,нак.лихви и адм.санкц.. – 1 643,00 лв.
§ 40-00 Стипендии 3 750 лв.
Всичко: 539 377 лв. – 128% спрямо първоначалния бюджет,
– 99,82% спрямо коригирания бюджет
Дейност 338
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:

§ 10-98 Разходи от собствени приходи и преходен остатък 15 435 лв.
Получени с корекции на бюджета – 13 494,00 лв
Всичко след получените корекции: 28 929 лв
Изпълнение към 31.12.2018 г.
§ 01-01 Заплати 7 898 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 1 816 лв.
§ 10-15 Материали 18 117,00 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 12,00 лв.
Всичко: 27 843 лв. – 180% спрямо първоначалния бюджет
– 96% спрямо корегирания бюджет

По национални програми са получени следните средства:
ПМС 129 – 416 лв.преходен остатък
364 лв.разходени към 30.06.2018г
Ученически игри и спорт са получени и разходени 0,00 лв
По програма „Училищен плод” – доставени плодове и зеленчуци на стойност 1 296,06 лв.
По програма „Училищно мляко” – доставено мляко на стойност 1 122,22 лв.
По програма „Твоят час” – преходен остатък– 3 281,00 лв. получени 13 146,00 лв. изразходени 16 451,00 лв.
Разхода е по параграфи както следва:
§ 01-01 Заплати 12 403 лв.
§ 02-02 Др.възнагр.по извънтрудови пр-я 1 084 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 2 964 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 0 лв.
§ 10-15 Материали 0 лв.
Разходени чрез заем от бюджета 24,64 лв.
По НП „Без свободен час” заявени 1 157,00 лв.

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+проект”Всичко за здравето и здраве за всички”

Получени – 19 680 Евро – 38 490,73 лв.
Изразходвани – 38 490,73 лв/
за възнаграждения по извънтр.пр-я – 2850 лв.
за осигурителни вноски – 299 лв.
за материали – 5 456 лв.
за услуги – 2 743 лв.
за пътуване – 26 975 лв.
за застраховки – 168 лв.
ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ проект”Културно картографиране на Европа”

Получени – 15 560 Евро – 30 434 лв.
Изразходвани – 27 451 лв.
за материали – 3 879 лв.
за услуги – 3 909 лв.
за пътуване – 19 609 лв.
за застраховки - 54 лв.
ПРОЕКТ „Заедно намираме решерия”/АМАЛИПЕ/

Преходен остатък 1 950 лв. Получени 4 095 лв. Изразходени 4 423,00 лв./ползван безлихвен кредит от бюджета в размер на 424,96лв/. Разхода е по параграфи както следва:
§ 01-01 Заплати 3 114,00 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 697,00 лв.
§ 10-11 Закуски 199,00 лв.
§ 10-15 Материали 125,00 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 288,00 лв.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.06.2018г.

За 2018 г. за дейност 322”Неспециализирани училища без ПГ” е утвърден бюджет в размер на 421 686 лв., в т.ч. 659 лв. преходен остатък включващ средства за стипендии. От утвърдения бюджет общо 4 487лв. са планираните средства за стипендии. За дейност 713”Спорт за всички” е утвърден бюджет в размер на 416 лв.преходен остатък. За дейност 338 „Ресурсно подпомагане” е утвърден бюджет в размер на 15 435 лв.
Дейност 322
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:
§ 01-01 Заплати 298 393 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 5 406 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - 2 000 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 2 000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 67 482 лв.
§ 10-11 Закуски 5 760 лв.
§ 10-15 Материали 6 000 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 16 000 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 8 990 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 4 150 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 375 лв.
§ 19-81 Платени общински данъци, такси и адм.санкции 1 643 лв.
§ 40-00 Стипендии 4 487 лв.
Всичко: 421 686 лв.
Получени с корекции на бюджета – 1 913,00 лв
Всичко след получените корекции: 423 599 лв.
Изпълнение към 30.06.2018г.
§ 01-01 Заплати 167 877 лв. – 56,26%
§ 02-02 Др.възнаграждения по извънтрудови пр-я 287,00 лв
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 0,00 лв. –
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 5 406 лв. – 100,00%
§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждение – 0,00 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 1 427 лв. – 71,35%
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 37 594 лв. – 55,71%
§ 10-11 Закуски 3 523 лв. – 61,16%
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 0,00 лв.
§ 10-14 Учебни и научноизсл.р-ди и книги - 2 816,00 лв
§ 10-15 Материали 3 102 лв. – 51,70%
§ 10-16 Вода, горива и енергия 15 473 лв. – 96,71 %
§ 10-20 Разходи за външни услуги 10 327 лв. – 114,87%
§ 10-51 Командировки в страната 225,00
§ 10-52 Командировки в чужбина - 671,00 лв
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 354,00 лв. – 100%
§ 10-92 Разходи за глоби, нак.лихви, съдебни обезщетения – 221 лв.
§ 19-81 Плат.общ.данъци,т-си,нак.лихви и адм.санкц.. – 1 643,00 лв.
§ 40-00 Стипендии 2 655 лв. – 59,17%
§ 42-19 Други трансфери за домакинства - 408 лв.
Всичко: 255 009 лв. – 60,47% спрямо първоначалния бюджет,
– 60,20% спрямо коригирания бюджет
Дейност 338
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:

§ 10-98 Разходи от собствени приходи и преходен остатък 15 435 лв.
Получени с корекции на бюджета – 28 929,00 лв
Изпълнение към 30.06.2018 г.
§ 01-01 Заплати 6 124 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 1 402 лв.
Всичко: 7 526 лв. – 48 76% спрямо първоначалния бюджет
По национални програми са получени следните средства:
ПМС 129 – 416 лв.преходен остатък
364 лв.разходени към 30.06.2018г
Ученически игри и спорт са получени и разходени 0,00 лв
По програма „Училищен плод” – доставени плодове и зеленчуци на стойност 1 296,06 лв.
По програма „Училищно мляко” – доставено мляко на стойност 1 122,22 лв.
По програма „Твоят час” – преходен остатък– 3 281,00 лв. получени 12 638,00 лв. изразходени 15 913,00 лв.
Разхода е по параграфи както следва:
§ 01-01 Заплати 11 598 лв.
§ 02-02 Др.възнагр.по извънтрудови пр-я 1 084 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 2 871 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 0 лв.
§ 10-15 Материали 0 лв.
По НП „Без свободен час” заявени 703,00 лв.

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+проект”Всичко за здравето и здраве за всички”

Получени – 19 680 Евро – 38 790,73 лв.
Изразходвани – 38 490,73 лв/
за възнаграждения по извънтр.пр-я – 2850 лв.
за осигурителни вноски – 299 лв.
за материали – 5 456 лв.
за услуги – 2 743 лв.
за пътуване – 26 975 лв.
за застраховки – 168 лв.
ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ проект”Културно картографиране на Европа”

Получени – 15 560 Евро – 30 434 лв.
Изразходвани – 15 219 лв.
за материали – 2 674 лв.
за услуги – 2 839 лв.
за пътуване – 9 706 лв.
ПРОЕКТ „Заедно намираме решерия”/АМАЛИПЕ/

Преходен остатък 1 950 лв. Получени 900 лв. Изразходени 3 275,00 лв./ползван безлихвен кредит от бюджета в размер на 424,96лв/. Разхода е по параграфи както следва:
§ 01-01 Заплати 2 415,00 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 541,00 лв.
§ 10-11 Закуски 199,00 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 120,00 лв.

Информация за изпълнение на бюджета към 31.03.2018г.

За 2018 г. за дейност 322”Неспециализирани училища без ПГ” е утвърден бюджет в размер на 421 686 лв., в т.ч. 659 лв. преходен остатък включващ средства за стипендии. От утвърдения бюджет общо 4 487лв. са планираните средства за стипендии. За дейност 713”Спорт за всички” е утвърден бюджет в размер на 416 лв.преходен остатък. За дейност 338 „Ресурсно подпомагане” е утвърден бюджет в размер на 15 435 лв.
Дейност 322
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:
§ 01-01 Заплати 298 393 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 5 406 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - 2 000 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 2 000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 67 482 лв.
§ 10-11 Закуски 5 760 лв.
§ 10-15 Материали 6 000 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 16 000 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 8 990 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 4 150 лв.
§ 10-51 Командировки в страната 600 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 375 лв.
§ 19-81 Платени общински данъци, такси и адм.санкции 1 643 лв.
§ 40-00 Стипендии 4 487 лв.
Всичко: 421 686 лв.
Получени с корекции на бюджета – 513,00 лв
Всичко след получените корекции: 422 199 лв.
Изпълнение към 31.03.2018г.
§ 01-01 Заплати 85 450 лв. – 28,64%
§ 02-02 Др.възнаграждения по извънтрудови пр-я 287,00 лв
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 0,00 лв. –
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 5 406 лв. – 100,00%
§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждение – 0,00 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 1 002 лв. – 50,1%
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 18 745 лв. – 27,78%
§ 10-11 Закуски 1 827 лв. – 31,72%
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 0,00 лв.
§ 10-14 Учебни и научноизсл.р-ди и книги - 82,00 лв
§ 10-15 Материали 953 лв. – 15,88%
§ 10-16 Вода, горива и енергия 11 250 лв. – 70,31 %
§ 10-20 Разходи за външни услуги 2 863 лв. – 31,85%
§ 10-51 Командировки в страната 0,00
§ 10-52 Командировки в чужбина - 0,00 лв
§ 10-62 Разходи за застраховки 327,00 лв. – 23,78%
§ 10-92 Разходи за глоби, нак.лихви, съдебни обезщетения – 217 лв.
§ 19-81 Плат.общ.данъци,т-си,нак.лихви и адм.санкц.. – 0,00 лв.
§ 40-00 Стипендии 1 320 лв. – 29,42%
§ 42-19 Други трансфери за домакинства - 136 лв.
Всичко: 129 865 лв. – 30,80% спрямо първоначалния бюджет,
– 30,76% спрямо коригирания бюджет
Дейност 338
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:

§ 10-98 Разходи от собствени приходи и преходен остатък 15 435 лв.
Получени с корекции на бюджета – 0,00 лв
Изпълнение към 31.03.2018 г.
§ 01-01 Заплати 2 400 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 559 лв.
Всичко: 2 959 лв. – 19,17% спрямо първоначалния бюджет
По национални програми са получени следните средства:
ПМС 129 – 416 лв.преходен остатък
64 лв.разходени към 31.03.2018г
Ученически игри и спорт са получени и разходени 0,00 лв
По програма „Училищен плод” – доставени плодове и зеленчуци на стойност 970,13 лв.
По програма „Училищно мляко” – доставено мляко на стойност 878,26 лв.
По програма „Твоят час” – преходен остатък– 3 281,00 лв. получени 3546,00 лв. изразходени 6 871,00 лв./ползван кредит от бюджета на дейност 322-43,86лв/.
Разхода е по параграфи както следва:
§ 01-01 Заплати 5 005 лв.
§ 02-02 Др.възнагр.по извънтрудови пр-я 578 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 1 288 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 0 лв.
§ 10-15 Материали 0 лв.
По НП „Без свободен час” заявени 629,00 лв.

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+проект”Всичко за здравето и здраве за всички”

Получени – 19 680 Евро – 38 790,73 лв.
Изразходвани – 38 490,73 лв/
за възнаграждения по извънтр.пр-я – 2850 лв.
за осигурителни вноски – 299 лв.
за материали – 5 456 лв.
за услуги – 2 743 лв.
за пътуване – 26 975 лв.
за застраховки – 168 лв.
ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ проект”Културно картографиране на Европа”

Получени – 15 560 Евро – 30434 лв.
Изразходвани – 6 745 лв.
за материали – 944 лв./за 2018г.-691лв./
за услуги – 694 лв./за 2018г. – 496 лв./
за пътуване – 5 107/ за 2018г.- 3720лв./ лв.
ПРОЕКТ „Заедно намираме решерия”/АМАЛИПЕ/

Преходен остатък 1951 лв. изразходени 1684,00 лв.. Разхода е по параграфи както следва:
§ 01-01 Заплати 1352,00 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 213,00 лв.
§ 10-11 Закуски 119,00 лв.

Информация за изпълнение на бюджета към 31.12.2017г.

За 2017 г. за дейност 322”Неспециализирани училища без ПГ” е утвърден бюджет в размер на 425 880 лв., в т.ч. 1 500 лв. собствени приходи, и 1 927 лв. преходен остатък включващ 1 853лв. средства за стипендии. От утвърдения бюджет общо 6 464 лв. са планираните средства за стипендии. За дейност 713”Спорт за всички” е утвърден бюджет в размер на 695 лв.преходен остатък. За дейност 338 „Ресурсно подпомагане” е утвърден бюджет в размер на 3 586 лв.
Дейност 322
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:
§ 01-01 Заплати 295 360 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 2 415 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение –облекло 8 400 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 2 000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 64 705 лв.
§ 10-11 Закуски 5 976 лв.
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 2 380 лв.
§ 10-15 Материали 6 000 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 16 000 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 6 000 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 5 125 лв.
§ 10-51 Командировки в страната 600 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 181 лв.
§ 10-92 Разходи за дог.санкции и неустойки 200 лв.
§ 10-98 Разходи от собствени приходи и преходен остатък 1 574 лв.
§ 19-81 Платени общински данъци, такси и адм.санкции 1 500 лв.
§ 40-00 Стипендии 6 464 лв.
Всичко: 425 880 лв.
Получени с корекции на бюджета – 58 258,00 лв
Всичко след получените корекции: 484 138 лв.
Изпълнение към 31.12.2017г.
§ 01-01 Заплати 311 655 лв. – 105,52%
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 8 515 лв. – 101,37%
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 4 921 лв. – 203,77%
§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждение – 18 394 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 1 718 лв. – 85,90%
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 70 561 лв. – 109,05%
§ 10-11 Закуски 3 704 лв. – 61,98%
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 1 870 лв. – 78,57%
§ 10-14 Учебни и научноизсл.р-ди и книги - 10 799,00 лв
§ 10-15 Материали 7 793 лв. – 129,88%
§ 10-16 Вода, горива и енергия 16 041 лв. – 100,26 %
§ 10-20 Разходи за външни услуги 17 017 лв. – 283,62%
§ 10-51 Командировки в страната 411 – 68,50%
§ 10-52 Командировки в чужбина - 910 лв
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 375 лв. – 116,43%
§ 10-92 Разходи за глоби, нак.лихви, съдебни обезщетения – 109 лв. – 54,50%
§ 19-81 Плат.общ.данъци,т-си,нак.лихви и адм.санкц.. – 1 643 лв. – 109,53%
§ 40-00 Стипендии 5 805 лв. – 89,81%
§ 42-19 Други трансфери за домакинства - 238 лв.
Всичко: 483 479 лв. – 113,52% спрямо първоначалния бюджет,
– 99,86% спрямо коригирания бюджет
Дейност 338
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:

§ 10-98 Разходи от собствени приходи и преходен остатък 3 586 лв.
Получени с корекции на бюджета – 121,00 лв
Изпълнение към 31.12.2017 г.
§ 01-01 Заплати 1 850 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 420 лв.
§ 10-15 Материали 858 лв.
Всичко: 3 128 лв. – 87,22% спрямо първоначалния бюджет
По национални програми са получени следните средства:
ПМС 129 – 1 307 лв.преходен остатък 695 лв.
891 лв.разходени към 31.12.2017г
Ученически игри и спорт са получени и разходени 2 132,00 лв
По програма „Училищен плод” – доставени плодове и зеленчуци на стойност 2 117,54 лв.
По програма „Училищно мляко” – доставено мляко на стойност 2 545,14 лв.
По програма „Твоят час” – получени 24 441 лв. изразходени 21 160 лв.
Разхода е по параграфи както следва:
§ 01-01 Заплати 17 158 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 3 635 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 290 лв. %
§ 10-15 Материали 77 лв.
По НП „Без свободен час” заявени и получени 1 644,00 лв.

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Получени – 15 744 Евро – 30 793 лв.
Изразходвани – 31 501 лв./за 2017 – 14 499лв/Ползван заем от бюджета 773,47 лв
за материали – 2 514 лв./за 2017 – 720 лв./
за услуги – 1 903 лв./ за 2017 – 1 446лв./
за пътуване – 26 975 лв./за 2017 – 12 211лв./
за застраховки – 168 лв./за 2017 – 122лв./

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ проект”Културно картографиране на Европа”

Получени – 15 560 Евро – 30434 лв.
Изразходвани – 1 838 лв.
за материали – 253 лв.
за услуги – 198 лв.
за пътуване – 1 387 лв.

ПРОЕКТ „Заедно намираме решерия”/АМАЛИПЕ/

получени 2 851лв. изразходени 900 лв.. Разхода е по параграфи както следва:
§ 01-01 Заплати 733 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 167 лв.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.09.2017г.

За 2017 г. за дейност 322”Неспециализирани училища без ПГ” е утвърден бюджет в размер на 425 880 лв., в т.ч. 1 500 лв. собствени приходи, и 1 927 лв. преходен остатък включващ 1 853лв. средства за стипендии. От утвърдения бюджет общо 6 464 лв. са планираните средства за стипендии. За дейност 713”Спорт за всички” е утвърден бюджет в размер на 695 лв.преходен остатък. За дейност 338 „Ресурсно подпомагане” е утвърден бюджет в размер на 3 586 лв.
Дейност 322
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:
§ 01-01 Заплати 295 360 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 2 415 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение –облекло 8 400 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 2 000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 64 705 лв.
§ 10-11 Закуски 5 976 лв.
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 2 380 лв.
§ 10-15 Материали 6 000 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 16 000 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 6 000 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 5 125 лв.
§ 10-51 Командировки в страната 600 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 181 лв.
§ 10-92 Разходи за дог.санкции и неустойки 200 лв.
§ 10-98 Разходи от собствени приходи и преходен остатък 1 574 лв.
§ 19-81 Платени общински данъци, такси и адм.санкции 1 500 лв.
§ 40-00 Стипендии 6 464 лв.
Всичко: 425 880 лв.
Получени с корекции на бюджета – 35 088,00 лв
Всичко след получените корекции: 460 968 лв.
Изпълнение към 30.09.2017г.
§ 01-01 Заплати 225 319 лв. – 76,29%
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 8 400 лв. – 100%
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 4 921 лв. – 203,77%
§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждение – 18 394 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 1 310 лв. – 65,50%
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 50 705 лв. – 78,36%
§ 10-11 Закуски 1 974 лв. – 33,03%
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 2 040 лв. – 85,71%
§ 10-14 Учебни и научноизсл.р-ди и книги - 10 167,00 лв
§ 10-15 Материали 6 551 лв. – 109,18%
§ 10-16 Вода, горива и енергия 13 179 лв. – 82,37 %
§ 10-20 Разходи за външни услуги 11 776 лв. – 196,10%
§ 10-51 Командировки в страната 323 – 53,83%
§ 10-52 Командировки в чужбина - 844 лв
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 375 лв. – 116,43%
§ 10-92 Разходи за глоби, нак.лихви, съдебни обезщетения – 108 лв. – 54%
§ 19-81 Плат.общ.данъци,т-си,нак.лихви и адм.санкц.. – 1 643 лв. – 109,53%
§ 40-00 Стипендии 4 515 лв. – 69,85%
§ 42-19 Други трансфери за домакинства - 34 лв.
Всичко: 363 568 лв. – 85,37% спрямо първоначалния бюджет,
– 78,87% спрямо коригирания бюджет
Дейност 338
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:

§ 10-98 Разходи от собствени приходи и преходен остатък 3 586 лв.
Изпълнение към 30.09.2017 г.
§ 01-01 Заплати 1 850 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 420 лв.
Всичко: 2 270 лв. – 63,30% спрямо първоначалния бюджет
По национални програми са получени следните средства:
ПМС 129 – 1 307 лв.преходен остатък 695 лв.
Ученически игри и спорт са получени и разходени 2 132,00 лв
По програма „Училищен плод” – доставени плодове и зеленчуци на стойност 955,98 лв.
По програма „Училищно мляко” – доставено мляко на стойност 1 471,72 лв.
По програма „Твоят час” – получени 17 195 лв. изразходени 18 088 лв./ ползван безлихвен заем от бюджета 892,73 лв./. Разхода е по параграфи както следва:
§ 01-01 Заплати 14 656 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 3 142 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 290 лв. %
По НП „Без свободен час” заявени и получени 1 021,0 лв.

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Получени – 15 744 Евро – 30 793 лв.
Изразходвани – 31 501 лв./за 2017 – 14 499лв/Ползван заем от бюджета 773,47 лв
за материали – 2 514 лв./за 2017 – 720 лв./
за услуги – 1 903 лв./ за 2017 – 1 446лв./
за пътуване – 26 975 лв./за 2017 – 12 211лв./
за застраховки – 168 лв./за 2017 – 122лв./

Информация за изпълнение на бюджета към 30.06.2017г.

За 2017 г. за дейност 322”Неспециализирани училища без ПГ” е утвърден бюджет в размер на 425 880 лв., в т.ч. 1 500 лв. собствени приходи, и 1 927 лв. преходен остатък включващ 1 853лв. средства за стипендии. От утвърдения бюджет общо 6 464 лв. са планираните средства за стипендии. За дейност 713”Спорт за всички” е утвърден бюджет в размер на 695 лв.преходен остатък. За дейност 338 „Ресурсно подпомагане” е утвърден бюджет в размер на 3 586 лв.
Дейност 322
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:
§ 01-01 Заплати 295 360 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 2 415 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение –облекло 8 400 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 2 000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 64 705 лв.
§ 10-11 Закуски 5 976 лв.
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 2 380 лв.
§ 10-15 Материали 6 000 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 16 000 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 6 000 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 5 125 лв.
§ 10-51 Командировки в страната 600 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 181 лв.
§ 10-92 Разходи за дог.санкции и неустойки 200 лв.
§ 10-98 Разходи от собствени приходи и преходен остатък 1 574 лв.
§ 19-81 Платени общински данъци, такси и адм.санкции 1 500 лв.
§ 40-00 Стипендии 6 464 лв.
Всичко: 425 880 лв.
Получени с корекции на бюджета – 7 282,00 лв
Всичко след получените корекции: 433 162 лв.
Изпълнение към 30.06.2017г.
§ 01-01 Заплати 155 401 лв. – 52,61%
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 8 400 лв. – 100%
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 4 921 лв. – 203,77%
§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждение – 500 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 993 лв. – 49,65%
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 35 464 лв. – 54,81%
§ 10-11 Закуски 1 974 лв. – 33,03%
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 2 040 лв. – 85,71%
§ 10-14 Учебни и научноизсл.р-ди и книги - 4 120,00 лв
§ 10-15 Материали 4 565 лв. – 76,08%
§ 10-16 Вода, горива и енергия 12 155 лв. – 75,97 %
§ 10-20 Разходи за външни услуги 7 587 лв. – 126,45%
§ 10-51 Командировки в страната 160 – 26,67%
§ 10-52 Командировки в чужбина - 844 лв
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 375 лв. – 116,43%
§ 10-92 Разходи за глоби, нак.лихви, съдебни обезщетения – 108 лв. – 54%
§ 19-81 Плат.общ.данъци,т-си,нак.лихви и адм.санкц.. – 1 643 лв. – 109,53%
§ 40-00 Стипендии 4 315 лв. – 66,75%
§ 42-19 Други трансфери за домакинства - 34 лв.
Всичко: 246 599 лв. – 57,90% спрямо първоначалния бюджет,
– 56,93% спрямо коригирания бюджет
Дейност 338
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:

§ 10-98 Разходи от собствени приходи и преходен остатък 3 586 лв.
Изпълнение към 30.06.2017 г.
§ 01-01 Заплати 1 641 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 373 лв.
Всичко: 2 014 лв. – 56,16% спрямо първоначалния бюджет
По национални програми са получени следните средства:
ПМС 129 – 695 лв.преходен остатък 695 лв.
Ученически игри и спорт са получени и разходени 2 132,00 лв
По програма „Училищен плод” – доставени плодове и зеленчуци на стойност 955,98 лв.
По програма „Училищно мляко” – доставено мляко на стойност 1 471,72 лв.
По програма „Твоят час” – получени 9 483 лв. изразходени 8 002 лв./ остатък за ползване 1 480,90 лв./. Разхода е по параграфи както следва:
§ 01-01 Заплати 6 358 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 1 354 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 290 лв. %
По НП „Без свободен час” заявени и получени 0 лв.

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Получени – 15 744 Евро – 30 793 лв.
Изразходвани – 31 501 лв./за 2017 – 14 443лв/Ползван заем от бюджета 707,22 лв
за материали – 2 448 лв./за 2017 – 654 лв./
за услуги – 1 903 лв./ за 2017 – 1 446лв./
за пътуване – 26 975 лв./за 2017 – 12 211лв./
за застраховки – 168 лв./за 2017 – 122лв./

Информация за изпълнение на бюджета към 31.03.2017г.

За 2017 г. за дейност 322”Неспециализирани училища без ПГ” е утвърден бюджет в размер на 425 880 лв., в т.ч. 1 500 лв. собствени приходи, и 1 927 лв. преходен остатък включващ 1 853лв. средства за стипендии. От утвърдения бюджет общо 6 464 лв. са планираните средства за стипендии. За дейност 713”Спорт за всички” е утвърден бюджет в размер на 695 лв.преходен остатък. За дейност 338 „Ресурсно подпомагане” е утвърден бюджет в размер на 3 586 лв.
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:
§ 01-01 Заплати 295 360 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 2 415 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение –облекло 8 400 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 2 000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 64 705 лв.
§ 10-11 Закуски 5 976 лв.
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 2 380 лв.
§ 10-15 Материали 6 000 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 16 000 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 6 000 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 5 125 лв.
§ 10-51 Командировки в страната 600 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 181 лв.
§ 10-92 Разходи за дог.санкции и неустойки 200 лв.
§ 10-98 Разходи от собствени приходи и преходен остатък 1 574 лв.
§ 19-81 Платени общински данъци, такси и адм.санкции 1 500 лв.
§ 40-00 Стипендии 6 464 лв.
Всичко: 425 880 лв.
Получени с корекции на бюджета – 677,00 лв
Всичко след получените корекции: 426 557 лв.
Изпълнение към 31.03.2017г.
§ 01-01 Заплати 75 514 лв. – 25,57%
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 8 400 лв. – 100%
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 4 921 лв. – 203,77%
§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждение – 500 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 441 лв. – 22,05%
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 17 676 лв. – 27,32%
§ 10-11 Закуски 230 лв. – 3,85%
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 1 020 лв. – 42,86%
§ 10-14 Учебни и научноизсл.р-ди и книги - 78,00 лв
§ 10-15 Материали 2 893 лв. – 48,22%
§ 10-16 Вода, горива и енергия 10 755 лв. – 67,22 %
§ 10-20 Разходи за външни услуги 3 332 лв. – 55,53%
§ 10-51 Командировки в страната
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 181 лв. – 100%
§ 10-92 Разходи за глоби, нак.лихви, съдебни обезщетения – 107 лв. – 53,50%
§ 19-81 Плат.общ.данъци,т-си,нак.лихви и адм.санкц.
§ 40-00 Стипендии 2 155 лв. – 33,34%
Всичко: 129 203 лв. – 30,34% спрямо първоначалния бюджет,
– 30,29% спрямо коригирания бюджет
По национални програми са получени следните средства:
ПМС 129 – 695 лв.преходен остатък 695 лв.
Ученически игри и спорт са получени 254,00 лв
По програма „Училищен плод” – доставени плодове и зеленчуци на стойност 790,37 лв.
По програма „Училищно мляко” – доставено мляко на стойност 1266,09 лв.
По програма „Твоят час” – получени 6 042 лв. изразходени 7 399 лв. / ползван заем от бюджета 1356,81 лв./
По НП „Без свободен час” заявени и получени 0 лв.

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Получени – 15 744 Евро – 30 793 лв.
Изразходвани – 28 926 лв./за 2017 – 11 858лв/
за материали – 2 323 лв./за 2017 – 529 лв./
за услуги – 887 лв./ за 2017 – 430лв./
за пътуване – 25 561 лв./за 2017 – 10 797лв./
за застраховки – 148 лв./за 2017 – 102лв./

Информация за изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г.

За 2016 г. е утвърден бюджет в размер на 417 253 лв., в т.ч. 1 500 лв. собствени приходи, и 16 035 лв. преходен остатък включващ 8955 лв.обезщетения при пенсиониране. От утвърдения бюджет 7 963 лв. са планираните средства за стипендии.
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:
§ 01-01 Заплати 264 418 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 1 582 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение –облекло 7 277 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 2 000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 62 647 лв.
§ 10-11 Закуски 5 544 лв.
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 2 380 лв.
§ 10-14 Учебни и научноизсл.р-ди и книги 5 338 лв.
§ 10-15 Материали 6 500 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 27 800 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 5 013 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 3 675 лв.
§ 10-51 Командировки в страната 600 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 596 лв.
§ 10-92 Разходи за дог.санкции и неустойки 150 лв.
§ 10-98 Разходи от собствени приходи и преходен остатък 15 836 лв.
§ 19-81 Платени общински данъци, такси и адм.санкции 2 372 лв.
§ 40-00 Стипендии 7 963 лв.
Всичко: 417 253 лв.
Получени с корекции на бюджета – 30360,00 лв
Всичко след получените корекции: 447 613 лв.
Изпълнение към 31.12.2016 г.
§ 01-01 Заплати 292 210 лв. – 110,51%
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 7 277 лв. – 100%
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 1 582 лв. – 100%
§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждение – 19 972 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 1 753 лв. – 87,65%
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 62 885 лв. – 100,54%
§ 10-11 Закуски 5 646 лв. – 101,84%
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 2 380 лв. – 100%
§ 10-15 Материали 7 660 лв. – 117,85%
§ 10-16 Вода, горива и енергия 15 394 лв. – 55,37 %
§ 10-20 Разходи за външни услуги 13 454 лв. – 268,38%
§ 10-51 Командировки в страната 308 лв. – 51,33%
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 396 лв. – 87,47%
§ 10-92 Разходи за глоби, нак.лихви, съдебни обезщетения – 110 лв. – 73,33%
§ 19-81 Плат.общ.данъци,т-си,нак.лихви и адм.санкц. 1 488 лв. – 62,73%
§ 40-00 Стипендии 6 110 лв. – 76,73%
Всичко: 445 686 лв. – 106,81% спрямо първоначалния бюджет,
– 99,57% спрямо коригирания бюджет
По национални програми са получени следните средства:
ПМС 129 – 982 лв.преходен остатък 370 лв., изразходени-287лв.
Ученически игри и спорт са получени 300,00 лв
По програма „Училищен плод” – доставени плодове и зеленчуци на стойност 1936,56 лв.
По програма „Училищно мляко” – доставено мляко на стойност 2 701,43 лв.
По програма „Твоят час” – получени 6 042 лв.
По НП „Без свободен час” заявени и получени 1 217 лв.
По НП „Осигуряване на съвременна образователна среда” – лаборатории 5 клас – получени и усвоени 642 лв.
По НП „Оптимизация на училищната мрежа” – обезщетения при пенсиониране – получени 18 425 лв. – изплатени 19 972 лв.

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Получени – 15 744 Евро – 30793 лв.
Изразходвани – 17 068 лв.
за материали – 1 794 лв.
за услуги – 457 лв.
за пътуване – 14 764 лв.
за застраховки – 46 лв.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.09.2016 г.

За 2016 г. е утвърден бюджет в размер на 417 253 лв., в т.ч. 1 500 лв. собствени приходи, и 16 035 лв. преходен остатък включващ 8955 лв.обезщетения при пенсиониране. От утвърдения бюджет 7 963 лв. са планираните средства за стипендии.
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:
§ 01-01 Заплати 264 418 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 1 582 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение –облекло 7 277 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 2 000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 62 647 лв.
§ 10-11 Закуски 5 544 лв.
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 2 380 лв.
§ 10-14 Учебни и научноизсл.р-ди и книги 5 338 лв.
§ 10-15 Материали 6 500 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 27 800 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 5 013 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 3 675 лв.
§ 10-51 Командировки в страната 600 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 596 лв.
§ 10-92 Разходи за дог.санкции и неустойки 150 лв.
§ 10-98 Разходи от собствени приходи и преходен остатък 15 836 лв.
§ 19-81 Платени общински данъци, такси и адм.санкции 2 372 лв.
§ 40-00 Стипендии 7 963 лв.
Всичко: 417 253 лв.
Получени с корекции на бюджета – 5944,00 лв
Всичко след получените корекции: 423 197 лв.
Изпълнение към 30.09.2016 г.
§ 01-01 Заплати 210 712 лв. – 79,69%
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 7 277 лв. – 100%
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 1 582 лв. – 100%
§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждение – 9 305 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 1004 лв. – 50,20%
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 45 600 лв. – 72,91%
§ 10-11 Закуски 3 900 лв. – 70,35%
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 2 380 лв. – 100%
§ 10-15 Материали 5 051 лв. – 77,71%
§ 10-16 Вода, горива и енергия 11 208 лв. – 40,32 %
§ 10-20 Разходи за външни услуги 10 393 лв. – 207,32%
§ 10-51 Командировки в страната 100 лв. – 16,67%
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 396 лв. – 87,47%
§ 10-92 Разходи за глоби, нак.лихви, съдебни обезщетения – 110 лв. – 73,33%
§ 19-81 Плат.общ.данъци,т-си,нак.лихви и адм.санкц. 1 488 лв. – 62,73%
§ 40-00 Стипендии 3 785 лв. – 47,53%
Всичко: 320 692 лв. – 76,84% спрямо първоначалния бюджет,
– 75,87% спрямо коригирания бюджет
По национални програми са получени следните средства:
ПМС 129 – преходен остатък 370 лв.
Ученически игри и спорт са получени 300,00 лв
По програма „Училищен плод” – доставени плодове и зеленчуци на стойност 1490,02 лв.
По програма „Училищно мляко” – доставено мляко на стойност 2314,76 лв.

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Получени – 15 744 Евро – 30793 лв.
Изразходвани – 18 195 лв.
за материали – 1 794 лв.
за услуги – 457 лв.
за пътуване – 15 891 лв.
за застраховки – 46 лв.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.06.2016 г.

За 2016 г. е утвърден бюджет в размер на 417 253 лв., в т.ч. 1 500 лв. собствени приходи, и 16 035 лв. преходен остатък включващ 8955 лв.обезщетения при пенсиониране. От утвърдения бюджет 7 963 лв. са планираните средства за стипендии.
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:
§ 01-01 Заплати 264 418 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 1 582 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение –облекло 7 277 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 2 000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 62 647 лв.
§ 10-11 Закуски 5 544 лв.
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 2 380 лв.
§ 10-15 Материали 6 500 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 27 800 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 5 013 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 3 675 лв.
§ 10-51 Командировки в страната 600 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 596 лв.
§ 10-92 Разходи за дог.санкции и неустойки 150 лв.
§ 10-98 Разходи от собствени приходи и преходен остатък 15 836 лв.
§ 19-81 Платени общински данъци, такси и адм.санкции 2 372 лв.
§ 40-00 Стипендии 7 963 лв.
Получени с корекции на бюджета – 288,00 лв
Всичко след получените корекции: 417 541 лв.
Всичко: 417 253 лв.
Изпълнение към 30.06.2016 г.
§ 01-01 Заплати 143 117 лв. – 54,12%
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 7 277 лв. – 100%
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 1 582 лв. – 100%
§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждение – 9 305 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 850 лв. – 42,50%
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 31 156 лв. – 49,81%
§ 10-11 Закуски 3 309 лв. – 59,69%
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 2 380 лв. – 100%
§ 10-15 Материали 3 616 лв. – 55,63%
§ 10-16 Вода, горива и енергия 9 886 лв. – 35,56 %
§ 10-20 Разходи за външни услуги 7 415 лв. – 147,92%
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 396 лв. – 87,47%
§ 10-92 Разходи за глоби, нак.лихви, съдебни обезщетения – 110 лв. – 73,33%
§ 19-81 Плат.общ.данъци,т-си,нак.лихви и адм.санкц. 1 488 лв. – 62,73%
§ 40-00 Стипендии 3 320 лв. – 41,69%
Всичко: 227 021 лв. – 54,40% спрямо първоначалния бюджет,
– 54,37% спрямо коригирания бюджет
По национални програми са получени следните средства:
ПМС 129 – преходен остатък 370 лв.
Ученически игри и спорт са получени 300,00 лв
По програма „Училищен плод” – доставени плодове и зеленчуци на стойност 1490,02 лв.
По програма „Училищно мляко” – доставено мляко на стойност 2314,76 лв.

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Получени – 15 744 Евро – 30793 лв.
Изразходвани – 14 487 лв.
за материали – 1 466 лв.
за услуги – 400 лв.
за пътуване – 12 568 лв.
за застраховки – 46 лв.

Информация за изпълнение на бюджета към 31.03.2016 г.

За 2016 г. е утвърден бюджет в размер на 417 253 лв., в т.ч. 1 500 лв. собствени приходи, и 16 035 лв. преходен остатък включващ 8955 лв. обезщетения при пенсиониране. От утвърдения бюджет 7 963 лв. са планираните средства за стипендии.
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:
§ 01-01 Заплати 264 418 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 1 582 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение –облекло 7 277 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 2 000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 62 647 лв.
§ 10-11 Закуски 5 544 лв.
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 2 380 лв.
§ 10-15 Материали 6 500 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 27 800 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 5 013 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 3 675 лв.
§ 10-51 Командировки в страната 600 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 596 лв.
§ 10-92 Разходи за дог.санкции и неустойки 150 лв.
§ 10-98 Разходи от собствени приходи и преходен остатък 15 836 лв.
§ 19-81 Платени общински данъци, такси и адм.санкции 2 372 лв.
§ 40-00 Стипендии 7 963 лв.
Всичко: 417 253 лв.
Изпълнение към 31.03.2016 г.
§ 01-01 Заплати 70 968 лв. – 26,87%
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 7 277 лв. – 100%
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 1 582 лв. – 100%
§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждение – 8 955 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 531 лв. – 26,55%
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 15 617 лв. – 24,97%
§ 10-11 Закуски 1 721 лв. – 31,04%
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 2 380 лв. – 100%
§ 10-15 Материали 925 лв. – 14,23%
§ 10-16 Вода, горива и енергия 9 188 лв. – 33,05 %
§ 10-20 Разходи за външни услуги 3 355 лв. – 66,93%
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 196 лв. – 74,94%
§ 10-92 Разходи за глоби, нак.лихви, съдебни обезщетения – 110 лв. – 73,33%
§ 19-81 Плат.общ.данъци,т-си,нак.лихви и адм.санкц. 1 488 лв. – 62,73%
§ 40-00 Стипендии 1 660 лв. – 20,85%
Всичко: 126 953 лв. – 39,43% спрямо първоначалния бюджет
По национални програми са получени следните средства:
ПМС 129 – преходен остатък 370 лв.
Ученически игри и спорт са получени 300,00 лв
По програма „Училищен плод” – доставени плодове и зеленчуци на стойност 1490,02 лв.
По програма „Училищно мляко” – доставено мляко на стойност 1484,26 лв.

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Получени – 15 744 Евро – 30793 лв.
Изразходвани – 7 588 лв.
за материали – 858 лв.
за услуги – 50 лв.
за пътуване – 6 680 лв.

Информация за изпълнение на бюджета към 31.12.2015 г.

За 2015 г. е утвърден бюджет в размер на 397 602 лв., в т.ч. 2 500 лв. собствени приходи. От тях 7 569 лв. са за планираните средства за стипендии.
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:
§ 01-01 Заплати 242 055 лв.
§ 02-02 Възнаграждения по извънтрудови правоотношения 1 500 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 7 800 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 2 000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 53 736 лв.
§ 10-11 Закуски 5 544 лв.
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 2 097 лв.
§ 10-14 Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ. 9 000 лв.
§ 10-15 Материали 5 000 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 39 500 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 10 200 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 3 940 лв.
§ 19-81 Платени общински данъци, такси и адм.санкции 2 372 лв.
§ 10-51 Командировки в страната 500 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 2 189 лв.
§ 10-92 Разходи за дог.санкции и неустойки 100 лв.
§ 40-00 Стипендии 7 569 лв.
§ 10-98 Разходи от собствени приходи 2 500 лв.
Всичко: 397 602 лв.
Получени с корекции бюджет: 122 151,29 лв.
Получено дофинансиране + 47 646,29 лв.
Субсидия учебници и учебни помагала + 4 958,00 лв.
Корекция натурални показатели + 3 074,00 лв.
Собствени приходи + 77,00 лв.
ПМС853-увеличение заплати пед.и пом.персонал + 4 638,00 лв.
НП”Оптимизация на уч.мрежа”обезщетения + 22 030,00 лв.
Целодневна организация учебен процес + 3 015,00 лв.
НП”На училище без отсъствия” + 1 475,00 лв.
НП”ИКТ” + 420,00 лв.
Дифиренцирано директор + 1 015,00 лв.
Разпределение резерв + 2 803,00 лв.
Финансово подпомагане резерв + 31 000,00 лв.
Всичко след корекция: 519 753,29 лв.
Изпълнение към 31.12.2015 г.
§ 01-01 Заплати 274 360 лв. – 113,35%
§ 02-02 Нещат.персонал по извън тр.правоотношения 640 лв. – 42,67%
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 7 800 лв. – 100%
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -СБКО 4 190 лв.
§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждение – 13 075 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 3 093 лв. – 154,65%
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 60 356 лв. – 112,32%
§ 10-11 Закуски 6 156 лв. – 111,04%
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 2 097 лв. – 100%
§ 10-14 Учебни и научноизсл.р-ди и книги на библиотеки 5 336 лв. – 59,29%
§ 10-15 Материали 12 411 лв. – 248,22%
§ 10-16 Вода, горива и енергия 27 819 лв. – 70,43 %
§ 10-20 Разходи за външни услуги 26 100 лв. – 255,88%
§ 10-51 Командировки в страната 605 лв. – 121%
§ 10-62 Разходи за застраховки 2 328 лв. – 106,35%
§ 10-92 Разходи за глоби, нак.лихви, съдебни обезщетения – 16 лв. – 16%
§ 19-01 Плат.държ.данъци,т-си,нак.лихви и адм.санкц. 3 лв.
§ 19-81 Плат.общ.данъци,т-си,нак.лихви и адм.санкц. 2 372 лв. – 100%
§ 40-00 Стипендии 5 870 лв. – 77,55%
§ 51-00 Основен ремонт ДМА 47 646 лв.
§ 52-00 Придобиване на ДМА 1 385 лв.
§ 53-00 Придобиване на НДМА 60 лв.
Всичко: 503 718 лв. – 126,69% спрямо първоначалния бюджет и 96,91% спрямо корегирания бюджет
Преходен остатък към 31.12.2015г. -16 035 лв. в т.ч. стипендии – 1 699 лв. бюджет 14 336 лв.

По национални програми са получени следните средства:
НП Без свободен час - 1475 лв.
ПМС 129 – получени 1353 лв.; разходвани средства 983 лв. ; преходен остатък 370 лв.
Ученически игри и спорт са получени 250,00 лв. и изразходвани средства в размер на 250,00лв.
По програма „Училищен плод” – доставени плодове и зеленчуци на стойност 2886,20 лв.

ПРОЕКТ - УСПЕХ
Получени – 9 239,00 лв. / в т.ч. преходен остатък 6567 лв./
Изразходвани – 9 239 лв.
за материали – 2 200 лв.
за хранителни продукти – 119 лв.
за консумативи – 379,30 лв.
за РЗ и осигуровки – 6 122 лв.

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Получени – 15 744 Евро – 30793 лв.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.09.2015 г.

За 2015 г. е утвърден бюджет в размер на 397 602 лв., в т.ч. 2 500 лв. собствени приходи. От тях 7 569 лв. са за планираните средства за стипендии.
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:
§ 01-01 Заплати 242 055 лв.
§ 02-02 Възнаграждения по извънтрудови правоотношения 1 500 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 7 800 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 2 000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 53 736 лв.
§ 10-11 Закуски 5 544 лв.
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 2 097 лв.
§ 10-14 Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ. 9 000 лв.
§ 10-15 Материали 5 000 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 39 500 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 10 200 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 3 940 лв.
§ 19-81 Платени общински данъци, такси и адм.санкции 2 372 лв.
§ 10-51 Командировки в страната 500 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 2 189 лв.
§ 10-92 Разходи за дог.санкции и неустойки 100 лв.
§ 40-00 Стипендии 7 569 лв.
§ 10-98 Разходи от собствени приходи 2 500 лв.
Всичко: 397 602 лв.
Получени с корекции бюджет: 55 678,29 лв.
Получено дофинансиране + 47 646,29 лв.
Субсидия учебници и учебни помагала + 4 958,00 лв.
Корекция натурални показатели + 3 074,00 лв.
Всичко след корекция: 453 280,29 лв.
Изпълнение към 30.09.2015 г.
§ 01-01 Заплати 197 321 лв. – 81,52%
§ 02-02 Нещат.персонал по извън тр.правоотношения 592 лв. – 39,47%
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 7 800 лв. – 100%
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 2 574 лв. – 128,70%
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 43 392 лв. – 80,75%
§ 10-11 Закуски 4 714 лв. – 85,03%
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 2 097 лв. – 100%
§ 10-14 Учебни и научноизсл.р-ди и книги на библиотеки 5 085 лв. – 56,5%
§ 10-15 Материали 9 143 лв. – 182,86%
§ 10-16 Вода, горива и енергия 22 414 лв. – 56,74 %
§ 10-20 Разходи за външни услуги 18 186 лв. – 178,29%
§ 10-30 Текущ ремонт 1 000 лв. – 25,38%
§ 10-51 Командировки в страната 555 лв. – 111%
§ 10-62 Разходи за застраховки 2 328 лв. – 106,35%
§ 10-92 Разходи за глоби, нак.лихви, съдебни обезщетения – 16 лв. – 16%
§ 19-01 Плат.държ.данъци,т-си,нак.лихви и адм.санкц. 3 лв.
§ 19-81 Плат.общ.данъци,т-си,нак.лихви и адм.санкц. 2 372 лв. – 100%
§ 40-00 Стипендии 4 155 лв. – 54,89%
§ 51-00 Основен ремонт ДМА 47 646 лв.
§ 52-00 Придобиване на ДМА 1 385 лв.
§ 53-00 Придобиване на НДМА 60 лв.
Всичко: 372 838 лв. – 93,77% спрямо първоначалния бюджет и 82,25% спрямо корегирания бюджет
По национални програми са получени следните средства:
НП Без свободен час - подадени документи за 1475,52 лв.
ПМС 129 – получени и разходвани средства 663 лв.
Ученически игри и спорт са получени 250,00 лв. и изразходвани средства в размер на 250,00лв.
По програма „Училищен плод” – доставени плодове и зеленчуци на стойност 1696,48 лв.

ПРОЕКТ - УСПЕХ
Получени – 9 244,00 лв. / в т.ч. преходен остатък 6567 лв./
Изразходвани – 9 238,72 лв.
за материали – 2 200 лв.
за хранителни продукти – 119 лв.
за консумативи – 379,30 лв.
за РЗ и осигуровки – 6 122 лв.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.06.2015 г.

За 2015 г. е утвърден бюджет в размер на 397 602 лв., в т.ч. 2 500 лв. собствени приходи. От тях 7 569 лв. са за планираните средства за стипендии.
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:
§ 01-01 Заплати 242 055 лв.
§ 02-02 Възнаграждения по извънтрудови правоотношения 1 500 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 7 800 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 2 000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 53 736 лв.
§ 10-11 Закуски 5 544 лв.
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 2 097 лв.
§ 10-14 Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ. 9 000 лв.
§ 10-15 Материали 5 000 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 39 500 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 10 200 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 3 940 лв.
§ 19-81 Платени общински данъци, такси и адм.санкции 2 372 лв.
§ 10-51 Командировки в страната 500 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 2 189 лв.
§ 10-92 Разходи за дог.санкции и неустойки 100 лв.
§ 40-00 Стипендии 7 569 лв.
§ 10-98 Разходи от собствени приходи 2 500 лв.
Всичко: 397 602 лв.
Извършени компенсирани промени бюджет: 3 073,71 лв.
Получени с корекции бюджет: 47 646,29 лв.
Получено дофинансиране + 47 646,29 лв.
Всичко след корекция: 448 322 лв.
Изпълнение към 30.06.2015 г.
§ 01-01 Заплати 134 031 лв. – 55,37%
§ 02-02 Нещат.персонал по извън тр.правоотношения 592 лв. – 39,47%
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 7 800 лв. – 100%
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 2 403 лв. – 120,15%
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 29 676 лв. – 55,23%
§ 10-11 Закуски 4 714 лв. – 85,03%
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 2 097 лв. – 100%
§ 10-14 Учебни и научноизсл.р-ди и книги на библиотеки 468 лв. – 5,20%
§ 10-15 Материали 6 408 лв. – 128,16%
§ 10-16 Вода, горива и енергия 20 609 лв. – 52,17 %
§ 10-20 Разходи за външни услуги 15 257 лв. – 149,58%
§ 10-51 Командировки в страната 443 лв. – 88,60%
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 334 лв. – 60,94%
§ 10-92 Разходи за глоби, нак.лихви, съдебни обезщетения – 15 лв. – 15%
§ 19-01 Плат.държ.данъци,т-си,нак.лихви и адм.санкц. 3 лв.
§ 19-81 Плат.общ.данъци,т-си,нак.лихви и адм.санкц. 2 372 лв. – 100%
§ 40-00 Стипендии 3 795 лв. – 50,14%
§ 51-00 Основен ремонт ДМА 47 646 лв.
§ 52-00 Придобиване на ДМА 1 445 лв.
§ 53-00 Придобиване на НДМА 60 лв.
Всичко: 281 108 лв. – 70,70% спрямо първоначалния бюджет и 62,70% спрямо корегирания бюджет
По национални програми са получени следните средства:
НП Без свободен час - подадени документи за 1475,52 лв.
ПМС 129 – получени и разходвани средства 663 лв.
Ученически игри и спорт са получени 250,00 лв. и изразходвани средства в размер на 250,00лв.
По програма „Училищен плод” – доставени плодове и зеленчуци на стойност 1696,48 лв.

ПРОЕКТ - УСПЕХ
Получени – 9 244,00 лв. / в т.ч. преходен остатък 6567 лв./
Изразходвани – 9 238,72 лв.
за материали – 2 200 лв.
за хранителни продукти – 119 лв.
за консумативи – 379,30 лв.
за РЗ и осигуровки – 6 122 лв.

Информация за изпълнение на бюджета към 31.03.2015 г.

За 2015 г. е утвърден бюджет в размер на 397 602 лв., в т.ч. 2 500 лв. собствени приходи. От тях 7 569 лв. са за планираните средства за стипендии.
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:
§ 01-01 Заплати 242 055 лв.
§ 02-02 Възнаграждения по извънтрудови правоотношения 1 500 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 7 800 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 2 000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 53 736 лв.
§ 10-11 Закуски 5 544 лв.
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 2 097 лв.
§ 10-14 Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ. 9 000 лв.
§ 10-15 Материали 5 000 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 39 500 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 10 200 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 3 940 лв.
§ 19-81 Платени общински данъци, такси и адм.санкции 2 372 лв.
§ 10-51 Командировки в страната 500 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 2 189 лв.
§ 10-92 Разходи за дог.санкции и неустойки 100 лв.
§ 40-00 Стипендии 7 569 лв.
§ 10-98 Разходи от собствени приходи 2 500 лв.
Всичко: 397 602 лв.
Извършени компенсирани промени бюджет: 1 227 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги + 1227 лв.
§ 10-98 Разходи от собствени приходи - 1227 лв.
Получени с корекции бюджет: 47 646,29 лв.
Получено дофинансиране + 47 646,29 лв.
Всичко след корекция: 445 248,29 лв.
Изпълнение към 31.03.2015 г.
§ 01-01 Заплати 66 949 лв. – 27,66%
§ 02-02 Нещат.персонал по извън тр.правоотношения 592 лв. – 39,47%
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 7 800 лв. – 100%
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 1 820 лв. – 91%
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 15 001 лв. – 27,92%
§ 10-11 Закуски 3 307 лв. – 59,65%
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 2 097 лв. – 100%
§ 10-15 Материали 2 262 лв. – 45,24%
§ 10-16 Вода, горива и енергия 16 399 лв. – 41,51 %
§ 10-20 Разходи за външни услуги 11 427 лв. – 112,03%
§ 10-51 Командировки в страната 85 лв. – 17%
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 039 лв. – 47,46%
§ 10-92 Разходи за глоби, нак.лихви, съдебни обезщетения – 15 лв. – 15%
§ 19-81 Плат.общ.данъци,т-си,нак.лихви иадм.санкц. 2 372 лв. – 100%
§ 40-00 Стипендии 2 220 лв. – 29,33%
§ 51-00 Основен ремонт ДМА 47 646 лв.
§ 53-00 Придобиване на НДМА 60 лв.
Всичко: 181 091 лв. – 45,55% спрямо първоначалния бюджет и 40,67% спрямо корегирания бюджет
По национални програми са получени следните средства:
НП Без свободен час - подадени документи за 1176,24 лв.
ПМС 129 – получени и разходвани средства 663 лв.
Ученически игри и спорт са получени 250,00 лв. и изразходвани средства в размер на 250,00лв.

ПРОЕКТ - УСПЕХ
Получени – 6567,00 лв. / в т.ч. преходен остатък 6567 лв./
Изразходвани – 5 769,00 лв.
за материали – 2 200 лв.
за хранителни продукти – 119 лв.
за консумативи – 379,30 лв.
за РЗ и осигуровки – 3 071 лв.

Информация за изпълнение на бюджета към 31.12.2014 г.

За 2014 г. е утвърден бюджет в размер на 368 867 лв., в т.ч. 2 500 лв. собствени приходи. От тях 4 872 лв. са за планираните средства за стипендии.
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:
§ 01-01 Заплати 232 102 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 7 620лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 1 000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 51 202 лв.
§ 10-11 Закуски 5616 лв.
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 1955 лв.
§ 10-15 Материали 2 200 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 51 500 лв.
§ 10-20 Разходи за външни 1 800 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 3 000 лв.
§ 19-81 Платени общински данъци, такси и адм.санкции 1 500 лв.
§ 10-51 Командировки в страната 500 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 500 лв.
§ 40-00 Стипендии 4 872 лв.
§ 10-98 Разходи от собствени приходи 2 500 лв.
Всичко: 368 867 лв.
Получени с корекции бюджет: 124 415 лв.
§ 10-14 Учебни разходи и книги за библиотеката + 8 632 лв.
§ 10-98 Др.р-ди/мярка „Без свободен час”/ +1 409 лв.
§ 10-98 Др.р-ди/НП „ИКТ” - интернет/ +288 лв.
§ 10-98 Др.р-ди/собствени приходи/ +1 116 лв.
§ 10-98 Др.р-ди/увеличен стандарт/ +1 663 лв.
§ 10-98 Др.р-ди/натур.брой ученици „Админ”/ +6 275 лв.
§ 10-98 Др.р-ди/получено дарение/ +3 840 лв.
§ 10-98 Др.р-ди/целодневна организация уч.пр-с/ + 3 185 лв.
§ 10-98 Др.р-ди/натур.брой ученици „Админ” +6 275 лв.
§ 01-01 Възнаграждения персонал/дифиренц.дир./ +1 083 лв.
§ 02-08 Други плащания /обезщетения/ + 243 лв.

Получено финансово подпомагане + 42 230 лв.
Получено дофинансиране + 48 176,24 лв.
Всичко след корекция: 493 282 лв.

Изпълнение към 31.12.2014 г.
§ 01-01 Заплати 247 055 лв. – 106,44%
§ 02-02 Нещат.персонал по извън тр.правоотношения 6 582 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 3 249 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 7 620 лв. – 100%
§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждение - 243 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 1 565 лв. – 156,50%
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 54 878 лв. – 107,18%
§ 10-11 Закуски 8 447 лв. – 150,41%
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 1 955 лв. – 100%
§ 10-14 Учебни разходи и книги за библиотеката 9 245 лв.
§ 10-15 Материали 14 827 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 39 691 лв. – 77,07 %
§ 10-20 Разходи за външни услуги 27 515 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 3 942 лв.
§ 10-51 Командировки в страната 494 лв. – 98,80%
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 708 лв. – 113,87%
§ 10-92 Разходи за глоби, нак.лихви, съдебни обезщетения – 8 лв.
§ 19-01 Плат.държ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкции – 3 лв.
§ 19-81 Плат.общ.данъци,т-си,нак.лихви иадм.санкц. 2 555 лв. – 170,33%
§ 40-00 Стипендии 4 880 лв. – 100,16%
§ 51-00 Основен ремонт ДМА 48 176 лв.
§ 52-00 Придобиване на ДМА 8 644 лв.
Всичко: 493 282 лв. – 133,73% спрямо първоначалния бюджет
и 100% спрямо корегирания бюджет
По национални програми са получени следните средства:
НП Без свободен час - подадени документи за 1910,15 лв., от които получени 1880,00 лв.
ПМС 129 – одобрени и получени средства 663 лв.
Ученически игри и спорт са получени 470,00 лв. и изразходвани средства в размер на 430,00лв.

ПРОЕКТ - УСПЕХ
Получени – 20233,00 лв. / в т.ч. преходен остатък 7003 лв./
Изразходвани – 21 024,00 лв./ за сметка на бюджета на училището 791,00лв/
за услуги – 1 406 лв.
за материали – 4451 лв.
за хранителни материали – 73 лв.
за консумативи -459 лв.
за облекла – 1560 лв.
за РЗ и осигуровки – 13075 лв.
ПРОЕКТ – „КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ”
Изразходвани – 1 739 лв. средствата са възстановени.
По проекта участие в обучения са взели 13 педогогически специалиста.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.06.2014 г.

За 2014 г. е утвърден бюджет в размер на 368 867 лв., в т.ч. 2 500 лв. собствени приходи. От тях 4 872 лв. са за планираните средства за стипендии.
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:
§ 01-01 Заплати 232 102 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 7 620лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 1 000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 51 202 лв.
§ 10-11 Закуски 5616 лв.
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 1955 лв.
§ 10-15 Материали 2 200 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 51 500 лв.
§ 10-20 Разходи за външни 1 800 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 3 000 лв.
§ 19-81 Платени общински данъци, такси и адм.санкции 1 500 лв.
§ 10-51 Командировки в страната 500 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 500 лв.
§ 40-00 Стипендии 4 872 лв.
§ 10-98 Разходи от собствени приходи 2 500 лв.
Всичко: 368 867 лв.
Получени с корекции бюджет: 7 019 лв.
§ 10-14 Учебни разходи и книги за библиотеката + 4 316 лв.
§ 10-98 Др.р-ди/натур.брой ученици „Админ”/ +2 703 лв.
Всичко след корекция: 375 886 лв.

Изпълнение към 30.06.2014 г.
§ 01-01 Заплати 111 144 лв. – 52,42%
§ 02-02 Нещат.персонал по извън тр.правоотношения 4 616 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 1 630 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 7 620 лв. – 100%
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 979 лв. – 97,9%
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 25 671 лв. – 50,14%
§ 10-11 Закуски 5 490 лв. – 97,76%
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 1 955 лв. – 100%
§ 10-14 Учебни разходи и книги за библиотеката 3 886 лв.
§ 10-15 Материали 8 492 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 31 584 лв. – 63,26 %
§ 10-20 Разходи за външни услуги 16 315 лв.
§ 10-51 Командировки в страната 247 лв. – 49,40%
§ 10-62 Разходи за застраховки 952 лв. – 63,47%
§ 10-92 Разходи за глоби, нак.лихви, съдебни обезщетения – 6 лв.
§ 19-01 Плат.държ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкции – 3 лв.
§ 19-81 Плат.общ.данъци,т-си,нак.лихви иадм.санкц. 2 555 лв. – 170,33%
§ 40-00 Стипендии 1700 лв. – 34,89%
Всичко: 226 660 лв. – 61,45% спрямо първоначалния бюджет
и 60,30% спрямо корегирания бюджет

По национални програми са получени следните средства:
НП Без свободен час - подадени документи за 1910,15 лв.
ПМС 129 – предложен за финансиране проект на стойност 663 лв.
Ученически игри и спорт са получени 470,00 лв. и изразходвани средства в размер на 430,00лв.

ПРОЕКТ - УСПЕХ
Получени – 18 133 лв. / в т.ч. преходен остатък 7003 лв./
Изразходвани – 11 651 лв.
за услуги – лв.
за материали – 4451 лв. за хранителни материали – 73 лв.
за консумативи -459 лв.
за облекла – 1560 лв.
за РЗ и осигуровки – 3 702 лв.

ПРОЕКТ – „КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ”
Изразходвани – 1 739 лв. очаква се потвърждаване и възстановяване на разходените средства.
По проекта участие в обучения са взели 13 педогогически специалиста.

Информация за изпълнението на бюджета към 31.03.2014 г.

За 2014 г. е утвърден бюджет в размер на 368 867 лв., в т.ч. 2 500 лв. собствени приходи. От тях 4 872 лв. са за планираните средства за стипендии.
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:
§ 01-01 Заплати 232 102 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 7 620лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 1 000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 51 202 лв.
§ 10-11 Закуски 5616 лв.
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 1955 лв.
§ 10-15 Материали 2 200 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 51 500 лв.
§ 10-20 Разходи за външни 1 800 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 3 000 лв.
§ 19-81 Платени общински данъци, такси и адм.санкции 1 500 лв.
§ 10-51 Командировки в страната 500 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 500 лв.
§ 40-00 Стипендии 4 872 лв.
§ 10-98 Разходи от собствени приходи 2 500 лв.
Всичко: 368 867 лв.
Изпълнение към 31.03.2014 г.
§ 01-01 Заплати 48 910 лв. – 21,07%
§ 02-02 Нещат.персонал по извън тр.правоотношения 3 134 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 7 620 лв. – 100%
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 327 лв. – 32,7%
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 11 895 лв. – 23,23%
§ 10-11 Закуски 3 604 лв. – 64,17%
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 1 955 лв. – 100%
§ 10-14 Учебни разходи и книги за библиотеката 52 лв.
§ 10-15 Материали 6 181 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 29 986 лв. – 58,22 %
§ 10-20 Разходи за външни 7 748 лв.
§ 10-51 Командировки в страната 247 лв. – 49,40%
§ 10-62 Разходи за застраховки 756 лв. – 50,40%
§ 10-92 Разходи за глоби, нак.лихви, съдебни обезщетения – 6 лв.
§ 40-00 Стипендии 1700 лв. – 34,89%
Всичко: 124 121 лв. – 33,65 % спрямо първоначалния бюджет

По национални програми са получени следните средства:
НП Без свободен час - подадени документи за 1261,59 лв.
ПМС 129 – предложен за финансиране проект на стойност 663 лв.
Ученически игри и спорт са получени 470,00 лв. и изразходвани средства в размер на 430,00лв.

ПРОЕКТ - УСПЕХ
Получени – 10 195 лв. / в т.ч. преходен остатък 7003 лв./
Изразходвани – 7 945 лв.
за услуги – 751 лв.
за материали – 2931 лв. за хранителни материали – 52 лв.
за консумативи -246 лв.
за облекла – 263 лв.
за РЗ и осигуровки – 3 702 лв.

ПРОЕКТ – „КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ”
Изразходвани – 1 739 лв. очаква се потвърждаване и възстановяване на разходените средства.
По проекта участие в обучения са взели 12 педогогически специалиста.

Информация за изпълнението на бюджета към 31. 12. 2013 г.

За 2013 г. е утвърден бюджет в размер на 405113 лв., в т.ч. 11955 лв. преходен остатък. От тях 2011 лв. са за стипендии, 6289 за Национална програма ИКТ и 3655 лв.от Проект "Красотата е около нас".

Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:

§ 01-01 Заплати 253840 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 1000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 54068 лв.
§ 10-11 Закуски 6000 лв.
§ 10-15 Материали 2200 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 58350 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 1800 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 3300 лв.
§ 10-40 Платени данъци, мита и такси 1500 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 1800 лв.
§ 10-98 Др. разходи, некл. в другите § и под§ 9944 лв.
§ 40-00 Стипендии 2011 лв.
Всичко: 405113 лв.
Изпълнение към 31.12.2013 г.
§ 01-01 Заплати 245 314 лв. - 96,64%
§ 02-02 Нещат.персонал по извън тр.правоотношения 6 130 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - облекло 6 880 лв.
- СБКО 6 696 лв.
§ 02-08 Обезщетения с характер на възнгр. - 14 274 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 1 397 лв. - 139,70%
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 61 097 лв. - 113%
§ 10-11 Закуски 9 155 лв. - 152,58%
§ 10-13 Постелен инвентар - облекло 1 825 лв. - 21,99%
§ 10-14 Учебни разходи и книги за библиотеката 5 544 лв.
§ 10-15 Материали 7 591 лв. - 345%
§ 10-16 Вода, горива и енергия 64 023 лв. - 109,72 %
§ 10-20 Разходи за външни 28 895 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 16 157 лв.
§ 10-40 Платени данъци, мита, такси 120 лв.
§ 10-51 Командировки в страната 1 645 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 2 071 лв.
§ 10-92 Разходи за глоби, нак.лихви, съдебни обезщетения - 692,00лв.
§ 40-00 Стипендии 5 324 лв.
§ 52-01 Придобиване на ДМА 1 622лв.
§ 53-01 Придобиване на ДМА 7 731лв.

Всичко: 494 183 лв. - 121,99 % спрямо първоначалния бюджет

За ремонт на санитарни възли на ІІ-ри етаж са изплатени 12 624,00лв. За прекарване на газ - 2600,00лв. И двете суми са възстановени от Община Велико Търново от резерва.
За "Инвестиционен проект за газификация на котелно помещение в СУ"Владимир Комаров" са изплатени 11 169,52 лв. от бюджета на училището.

По национални програми са получени следните средства:

* НП "Обезщетения" - 13 683 лв.;
* НП "Без свободен час" - от 1 123 лв. подадени, одобрени и получени са 1 010 лв. /към 31. 12. 2013г. са подадени документи за 437 лв./;
* НП ИКТ - 6 492 лв. / 202 лв. за интернет, 6 290 лв. за компютри/;
* ПМС 129 за спорт - получени са получени и изразходвани 726,00 лв.;
* Ученически игри и спорт са получени и изразходвани средства в размер на 810лв.
ПРОЕКТ - УСПЕХ
Получени - 31 649 лв.
Изразходвани - 24 646 лв.
за услуги - 2 232 лв.
за материали - 8 240 лв.
за консумативи - 200 лв.
за оборудване - 419 лв.
за РЗ и осигуровки - 13 555 лв.
ПРОЕКТ - КРАСОТАТА ОКОЛО НАС
Получени - 4969,16
Изразходвани - 4969,16
ПРОЕКТ - КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ
През 2013г. в различни обучения, организирани по Проект"Квалификация на педагогическите специалисти", са взели участие 11 преподаватели.
Разходени средства за РЗ и осигуровки по проекта - 1274,41 лв.

Информация за изпълнението на бюджета към 30.09.2013 г.

За 2013 г. е утвърден бюджет в размер на 405113 лв., в т.ч. 11955 лв. преходен остатък. От тях 2011 лв. са за стипендии, 6289 за Национална програма ИКТ и 3655 лв.от Проект "Красотата е около нас".
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:
§ 01-01 Заплати 253840 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 1000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 54068 лв.
§ 10-11 Закуски 6000 лв.
§ 10-15 Материали 2200 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 58350 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 1800 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 3300 лв.
§ 10-40 Платени данъци, мита и такси 1500 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 1800 лв.
§ 10-98 Др. разходи, некл. в другите § и под§ 9944 лв.
§ 40-00 Стипендии 2011 лв.
Всичко: 405113 лв.

Изпълнение към 30.09.2013 г.
§ 01-01 Заплати 176840 лв. - 69,67%
§ 02-02 Нещат.персонал по извън тр.правоотношения. 17954 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 6880лв.
- СБКО 3605лв.
§ 02-08 Обезщетения с характер на възнгр. - 3566лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 614 лв. - 61,4%
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 47786 лв. - 88,38%
§ 10-11 Закуски 5270 лв. - 87,83%
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 1825 лв.
§ 10-14 Учебни разходи и книги за библиотеката 5244лв.
§ 10-15 Материали 4623 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 53000 лв. - 90,83 %
§ 10-20 Разходи за външни 10158лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 16157 лв.
§ 10-40 Платени данъци, мита, такси - 15,00лв.
§ 10-51 Командировки в страната 825 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 2027 лв.
§ 10-92 Разходи за глоби, нак.лихви, съдебни обезщетения - 692,00лв.
§ 40-00 Стипендии 2744 лв.
§ 52-01 Придобиване на ДМА 1622лв.
§ 53-01 Придобиване на ДМА 7731лв.
Всичко: 354514 лв. - 87,51 % спрямо първоначалния бюджет

За ремонт на санитарни възли на ІІ-ри етаж са изплатени 12624,00лв. За прекарване на газ - 2600,00лв. И двете суми са възстановени от Община Велико Търново от резерва.
По национални програми са получени следните средства:
- НП Обезщетения - 2597,00лв./Подадени са документи, очаква се още повишение/
-НП Без свободен час - от 69,00 л. подадени-одобрени и получени са 49,00лв./още са подадени документи за 490лв./
-НП ИКТ -6492,00лв. /202,00лв-за интернет, останалите за компютри/
ПМС 129 - получени са 726,00лв/все още неизразходвани/
Ученически игри и спорт са получени и изразходвани средства в размер на 810,00лв.
ПРОЕКТ - УСПЕХ Получени -17785,00лв.
Изразходвани - 13503,12лв.
за услуги - 2269,33лв.
за материали - 7811,37лв.
за консумативи -200,00лв.
за оборудване - 418,92лв.
за РЗ и осигуровки - 2803,50лв.
ПРОЕКТ - КРАСОТАТА ОКОЛО НАС Получени - 4969,16
Изразходвани - 4969,16
Получени и изразходвани средства за Референдум - 2972,54лв.
Получени и изразходвани средства за Избори - 530,45лв.

Информация за изпълнението на бюджета към 31.06.2013 г.

За 2013 г. е утвърден бюджет в размер на 405113 лв., в т.ч. 11955 лв. преходен остатък. От тях 2011 лв. са за стипендии, 6289 за Национална програма ИКТ и 3655 лв.от Проект "Красотата е около нас".
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:
§ 01-01 Заплати 253840 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 1000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 54068 лв.
§ 10-11 Закуски 6000 лв.
§ 10-15 Материали 2200 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 58350 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 1800 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 3300 лв.
§ 10-40 Платени данъци, мита и такси 1500 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 1800 лв.
§ 10-98 Др. разходи, некл. в другите § и под§ 9944 лв.
§ 40-00 Стипендии 2011 лв.
Всичко: 405113 лв.

Изпълнение към 30.06.2013 г.
§ 01-01 Заплати 117649 лв. - 46,35%
§ 02-02 Нещат.персонал по извън тр.правоотношения. 3129 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 6880лв.
- СБКО 1838лв.
§ 02-08 Обезщетения с характер на възнгр. - 3048лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 614 лв. - 61,4%
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 35291 лв. - 65,27%
§ 10-11 Закуски 4673 лв. - 77,88%
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 1825 лв.
§ 10-14 Учебни разходи и книги за библиотеката 990лв.
§ 10-15 Материали 2075 лв. - 94,32 %
§ 10-16 Вода, горива и енергия 32786 лв. - 56,19 %
§ 10-20 Разходи за външни 8043 лв. -446,83 %
§ 10-30 Текущ ремонт 205 лв. -6,21 %
§ 10-51 Командировки в страната 825 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 2027 лв. -112,61 %
§ 40-00 Стипендии 2294 лв. -114,07 %
§ 52-01 Придобиване на ДМА 1622лв.
§ 53-01 Придобиване на ДМА 7731лв.
Всичко: 233545 лв. - 57,65 % спрямо първоначалния бюджет

Информация за изпълнението на бюджета към 31.03.2013 г.

За 2013 г. е утвърден бюджет в размер на 405113 лв., в т.ч. 11955 лв. преходен остатък. От тях 2011 лв. са за стипендии, 6289 за Национална програма ИКТ и 3655 лв.от Проект "Красотата е около нас".
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:
§ 01-01 Заплати 253840 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 1000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 54068 лв.
§ 10-11 Закуски 6000 лв.
§ 10-15 Материали 2200 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 58350 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 1800 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 3300 лв.
§ 10-40 Платени данъци, мита и такси 1500 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 1800 лв.
§ 10-98 Др. разходи, некл. в другите § и под§ 9944 лв.
§ 40-00 Стипендии 2011 лв.
Всичко: 405113 лв.

Изпълнение към 31.03.2013 г.
§ 01-01 Заплати 54601 лв. - 21,51%
§ 02-02 Нещат.персонал по извън тр.правоотношения. 2773 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 6880лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 370 лв. - 37%
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 21822 лв. - 40%
§ 10-11 Закуски 2906 лв. - 48 %
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 1825 лв.
§ 10-15 Материали 1635 лв. - 74 %
§ 10-16 Вода, горива и енергия 30399 лв. - 52 %
§ 10-20 Разходи за външни 3256 лв. -180 %
§ 10-30 Текущ ремонт 205 лв. -6,21 %
§ 10-51 Командировки в страната 247 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 945 лв. -52,50 %
§ 40-00 Стипендии 374 лв. -18,60 %
§ 52-01 Придобиване на ДМА 1622лв.
§ 53-01 Придобиване на ДМА 7731лв.
Всичко: 137 591 лв. - 33 %

НАГОРЕ